Mobile Menu

Quyết định 1013/QĐ-LĐTBXH 2021 hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
________

Số: 1013/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-LĐTBXH ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định nội dung và định mức chi của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể như sau:

– Đối tượng trẻ em được hỗ trợ: là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.

Danh sách trẻ em được hỗ trợ do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp.

– Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em.

– Nguồn kinh phí: nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Điều 2. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thủ tục hỗ trợ cho trẻ em và thanh quyết toán ngay sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– L
ãnh đạo Bộ;
– Cục Tr em;
– Cục Việc làm;
– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Lưu: VT, Qu
 BTTEVN.

BỘ TRƯỞNG

 

Đào Ngọc Dung

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top