BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 1025/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Công văn số 799/BKHCN- VP ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội” (Kế hoạch tổ chức ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, thông tin năm 2022 cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng (để báo cáo);

Các Thứ trưởng;

Lưu: VT, KHCNMT, ĐL 15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội”

(Kèm theo Quyết định số: 1025/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________

 

1. Mục đích:

Thiết thực hưởng ứng chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Gặp mặt các nhà khoa học nhằm biểu dương tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tăng cường giao lưu và nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học về mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam;

Tọa đàm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; phục vụ công tác quản lý nhà nước và góp phần đẩy nhanh quá trình hồi phục, phát triển kinh tế – xã hội.

2. Nội dung:

Đổi mới nâng cao chất lượng đề xuất và kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ trong bối cảnh phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội sau đại dịch Covid-19 (bao gồm đề tài KH&CN và Dự án Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia);

Tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2022 đảm bảo tiến độ; tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

4. Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Thành phần tham dự:

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách khoa học một số Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ tại Hà Nội;

Một số Chủ nhiệm đề tài các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai năm 2022 tại Hà Nội.

Dự kiến: 50 người.

6. Thời gian và địa điểm dự kiến:

Thời gian: 01 ngày, Thứ Ba, Ngày 17 tháng 5 năm 2022;

Địa điểm: Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa năm 2022 cấp qua Văn phòng Bộ (Theo Quyết định số 112/QĐ-VP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Bộ về việc phê duyệt Danh mục và Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thuộc nguồn Quản lý nhà nước (kinh phí không tự chủ) và nguồn Sự nghiệp Văn hóa, Thông tin (kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ) năm 2022 đợt 1 của các đơn vị sử dụng ngân sách tại Văn phòng Bộ)./.

Scroll to Top