Mobile Menu

Quyết định 1037/QĐ-BTP Cuộc thi tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP

______

Số: 1037/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 ”;

Căn cứ Quyết định số 2603/QĐ-BTP ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

– PTTg Thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Ban Nội chính Trung ương (để báo cáo);

– Thanh tra Chính phủ (để phối hợp thực hiện);

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo thực hiện);

– Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);

– Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);

– Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_____

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng

(Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/07/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Tạo đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và Nhân dân cả nước; góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tạo cơ hội để báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật rèn luyện kỹ năng truyền đạt thông tin pháp luật; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Biểu dương, tôn vinh những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 và góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; quan điểm, mục tiêu, nội dung truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ đề ra trong Đề án.

b) Nội dung, cách thức thi sinh động, hấp dẫn, thiết thực, phù hợp với đối tượng thi và tình hình thời sự, chính trị, kinh tế – xã hội của đất nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi.

c) Phát huy tính chủ động, sáng tạo của thí sinh; tạo không khí sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong cả nước; thu hút sự quan tâm của Nhân dân; bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Đối tượng

Đối tượng Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi là Cuộc thi) là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (sau đây gọi chung là báo cáo viên pháp luật) và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (sau đây gọi chung là tuyên truyền viên pháp luật) được công nhận tại Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Phạm vi

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

3. Nội dung thi

– Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là kỹ năng thuyết trình.

– Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân.

4. Cách thúc tổ chức thi

a) Ở địa phương

Căn cứ vào điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tổ chức Cuộc thi ở địa phương để lựa chọn 01 báo cáo viên pháp luật và 01 tuyên truyền viên pháp luật tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức.

Trường hợp địa phương không tổ chức Cuộc thi, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn, cử 01 báo cáo viên pháp luật và 01 tuyên truyền viên pháp luật tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức.

b) Ở Trung ương

Cuộc thi dự kiến tổ chức qua 02 vòng: Vòng 1 và Vòng 2.

* Vòng 1:

– Hình thức thi: Thi vấn đáp trực tuyến.

– Vòng 1 được tổ chức theo 03 khu vực. Mỗi khu vực gồm 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

+ Khu vực 1, gồm các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc.

+ Khu vực 2, gồm các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

+ Khu vực 3, gồm các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ.

– Cách thức thi:

Tại mỗi khu vực thi, Ban Tổ chức mở phòng họp trực tuyến (điểm cầu trung tâm đặt tại Bộ Tư pháp) kết nối với các thí sinh qua ứng dụng họp trực tuyến (Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau).

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ thi lần lượt theo thứ tự bảng chữ cái. Tại mỗi điểm cầu, tuyên truyền viên pháp luật thi trước, báo cáo viên pháp luật thi sau. Mỗi thí sinh có 03 phần thi: Phần 1 – Giới thiệu; Phần 2 – Trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo; Phần 3 – Thuyết trình theo chủ đề.

– Địa điểm thi của thí sinh: Do Sở Tư pháp và thí sinh thống nhất lựa chọn bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, chất lượng đường truyền ổn định, đáp ứng các yêu cầu của cuộc thi trực tuyến và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

– Thời gian thi dự kiến: Tháng 9-10/2021 (02 ngày/khu vực).

* Vòng 2:

– Đối tượng dự thi: Tại mỗi khu vực, trên cơ sở kết quả thi Vòng 1, Ban Tổ chức lựa chọn 03 báo cáo viên pháp luật và 03 tuyên truyền viên pháp luật đạt giải cao nhất của khu vực để tham gia thi Vòng 2.

– Hình thức thi dự kiến: Thi trực tiếp trên sân khấu (căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ điều chỉnh hình thức thi phù hợp).

– Cách thức thi: Lần lượt thi từng thí sinh theo số báo danh. Mỗi thí sinh có 03 phần thi: Phần 1 – Giới thiệu; Phần 2 – Trả lời câu hỏi; Phần 3 – Thuyết trình theo chủ đề.

– Thời gian thi dự kiến: Tháng 11/2021.

(Chi tiết được quy định trong Thể lệ Cuộc thi)

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi

– Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi: Trước ngày 25/6/2021.

+ Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi: Trước ngày 30/6/2021.

2. Xây dựng, ban hành Thể lệ Cuộc thi, Bộ câu hỏi, đáp án và các tài liệu phục vụ Cuộc thi; thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi

– Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Bộ Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng, ban hành Thể lệ Cuộc thi: Trước ngày 20/7/2021;

+ Xây dựng Bộ câu hỏi, đáp án thi Vòng 1: Trước ngày 25/8/2021;

+ Xây dựng Bộ câu hỏi, đáp án thi Vòng 2: Trước ngày 25/10/2021;

+ Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi: Trước ngày 05/8/2021.

3. Truyền thông về Cuộc thi

– Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Bộ Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền thông.

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021.

4. Tổ chức Cuộc thi

a) Ở địa phương

– Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu thực hiện).

– Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính Tỉnh ủy/Thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy/Thành ủy và cơ quan, tổ chức liên quan.

– Thời gian gửi danh sách thí sinh dự thi ở Trung ương (Vòng 1): Trước ngày 20/8/2021.

b) Ở Trung ương

– Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Bộ Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan.

– Thời gian thực hiện:

+ Thi Vòng 1: Tháng 9,10/2021.

+ Thi Vòng 2: Tháng 11/2021.

5. Hoạt động vận động, tài trợ cho Cuộc thi

– Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Bộ Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đến tháng 11/2021.

6. Tổng kết, khen thưởng các thí sinh đạt giải và các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi

– Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Cuộc thi, Bộ Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

– Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai Cuộc thi trong toàn quốc và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; tổng kết Cuộc thi và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

b) Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp:

– Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức Cuộc thi phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền thông về Cuộc thi.

– Văn phòng Bộ có trách nhiệm chuẩn bị, bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 và các điều kiện cần thiết khác phục vụ tổ chức Cuộc thi.

– Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm bảo đảm trang thiết bị, kỹ thuật của điểm cầu Ban Tổ chức Cuộc thi tại Bộ Tư pháp; kết nối đường truyền thi trực tuyến và phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện truyền thông về Cuộc thi trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

– Cục Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm tổ chức thành công Cuộc thi.

– Báo Pháp luật Việt Nam có trách nhiệm truyền thông về Cuộc thi trên các ấn phẩm của Báo.

Vụ Thi đua – Khen thưởng có trách nhiệm thực hiện công tác thi đua khen thưởng Cuộc thi.

c) Đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thành công Cuộc thi.

d) Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn tại địa phương, Sở Tư pháp phối hợp với Thanh tra cấp tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức Cuộc thi tại địa phương và phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thi các vòng thi ở Trung ương.

2. Kinh phí tổ chức Cuộc thi

a) Kinh phí tổ chức Cuộc thi ở Trung ương được bố trí từ kinh phí thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021; kinh phí huy động từ các nguồn lực xã hội cho Cuộc thi và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

b) Kinh phí tổ chức Cuộc thi ở địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm, kinh phí huy động từ các nguồn lực xã hội và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)./.

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top