Mobile Menu

Quyết định 115/QĐ-HĐPH 2021 Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương
Số hiệu:
115/QĐ-HĐPH
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
11/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Cơ cấu tổ chức , Tư pháp-Hộ tịch
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

__________

Số: 115/QĐ-HĐPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương

_______________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng:

– Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

Ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

4. Ủy viên Hội đồng:

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương;

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;

Ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương;

– Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an;

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

– Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ;

Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế;

– Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

Bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam;

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

 TGĐ Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, HĐPH (2b).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top