Mobile Menu

Quyết định 12/QĐ-BTC 2021 TTHC mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

STT

Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tc hành chính thực hiện ti Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (165 thủ tục)

1

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

2

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

3

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đi lấy cổ phiếu của công ty cổ phần chưa đại chúng hoặc chào bán cho một hoặc một số cổ đông xác định để hoán đổi cổ phiếu của công ty đại chúng khác hoặc chào bán cổ phiếu đhoán đổi lấy phần vn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

4

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

5

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

6

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

7

2002/QĐ-BTC

803 QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

8

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

9

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cphiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

10

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

11

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

12

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

13

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bo ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

14

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

15

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

16

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

17

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi một snhà đầu tư không xác định

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

18

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

19

2002/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành cổ phiếu đtrả cổ tức của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

20

2002/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

21

2002/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

22

2002/QĐ-BTC

Đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

23

2002/QĐ-BTC

Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

24

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào mua công khai

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

25

2002/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

26

2002/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

27

2002/QĐ-BTC

Đăng ký công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

28

2002/QĐ-BTC

Hủy đăng ký công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

29

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu tại nước ngoài của công ty cổ phần

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

30

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

31

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

32

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do mua cổ phiếu quỹ để gim vốn điều lệ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

33

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

34

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do tăng vốn điều lệ

số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

35

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do thay đổi người đại diện theo pháp luật

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

36

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty qun lý quỹ do chuyển đổi loại hình công ty

số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

37

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

38

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận hợp nhất công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

39

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp giấy phép thành lập và loạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

40

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận sáp nhập công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

41

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do nhận sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

42

2002/QĐ-BTC

Đnghị xác nhận báo cáo về việc công ty quản lý quỹ sdụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưng cho người lao động

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

43

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

44

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

45

2002/QĐ-BTC

Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

46

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

47

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính ph

Chứng khoán

UBCKNN

48

2002/QĐ-BTC

Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

49

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi tên công ty/ chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ

số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

50

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng: đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

51

2002/QĐ-BTC

Đăng ký tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

52

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

53

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận giải thcông ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

54

2002/QĐ-BTC

Thu hồi giấy phép thành lập hoạt động công ty quản lý qusau khi báo cáo kết quả giải thể

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

55

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thay thế công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

56

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

57

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

58

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký thành lập quỹ mở

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

59

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do hợp nhất

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

60

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do nhận sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

61

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do tách quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

62

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận báo cáo giải thể quỹ mở

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

63

2002/QĐ-BTC

Gia hạn thời gian phân phối chứng chỉ quỹ mở

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

64

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mđối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

65

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do chuyn đi quỹ đóng thành quỹ mở

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

66

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

67

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký thành lập quỹ đóng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

68

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành thêm chứng chquỹ đóng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

69

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

70

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do nhận sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

 

71

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do hợp nht

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

72

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng/Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do gia hạn thời gian hoạt động

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

73

2002/QĐ-BTC

Thông báo việc giải thể quỹ đóng, quỹ thành viên, quỹ đầu tư bất động sản

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

74

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

75

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc thành lập quỹ thành viên

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

76

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc tăng giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

77

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

78

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký thành lập quỹ hoán đi danh mục

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

79

2002/QĐ-BTC

Thông báo giải thể quỹ hoán, đi danh mục

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

80

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

81

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

82

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

83

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

84

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

85

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

86

2002/QĐ-BTC

Đnghị chp thuận tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

87

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do tăng, giảm vn điều lệ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

88

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

89

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đu tư chứng khoán đại chúng do sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

90

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận mthủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

91

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

92

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do gia hạn thời gian hoạt động

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

93

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu công ty đầu tư chứng (khoán đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

94

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

95

2002/QĐ-BTC

803/QĐ- BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do tăng giảm vn điều lệ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

96

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

97

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do hợp nhất

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

98

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do nhận sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

99

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

100

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/ Thông báo xác nhận thành lập quỹ do thay đổi ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

101

2002/QĐ-BTC

Đnghị xác nhận báo cáo cung cấp dịch vụ giám sát quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

102

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

103

2002/QĐBTC

Đề nghị chấp thuận chuyển đổi công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

104

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

105

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

106

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

107

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

108

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

109

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cphần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

110

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

111

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

112

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động của công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

113

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

114

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

115

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

116

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

117

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

118

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

119

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

120

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

121

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do thay đổi Giám đốc

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

122

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

123

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

124

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài của công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

125

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

126

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận giải thể công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

127

2002/QĐ-BTC

Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

128

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

129

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

130

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

131

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

132

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/ Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

133

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tchức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/ Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

134

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

135

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

136

2002/QĐ- BTC

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

137

2002/QĐ-BTC

424/QĐ-BTC

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

138

2002/QĐ-BTC

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

139

2002/QĐ-BTC

Đăng ký làm ngân hàng thanh toán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

140

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

141

2002/QĐ-BTC

Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh

Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

142

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán tại sgiao dịch chứng khoán nước ngoài của tổ chức phát hành Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

143

2002/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài trên Sở giao dịch chng khoán tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

144

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

145

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp đã bị thu hồi

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

146

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

147

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

148

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu từ 51% trở lên vn điều lệ tại tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

149

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

150

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

151

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh tự nguyện

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

152

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tự nguyện

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

153

2002/QĐ-BTC

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

154

2002/QĐ-BTC

Thu hồi Giấy chứng nhận đđiều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

155

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

156

2002/QĐ-BTC

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

157

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

158

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

159

2002/QĐ-BTC

Chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

160

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

161

2002/QĐ-BTC

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

162

2515/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán lần đầu chứng quyền có bảo đm

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

163

2515/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bo đm

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

164

2515/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

165

803/QĐ-BTC

Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

B. Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (19 thủ tục)

166

2002/QĐ-BTC

1571/QĐ-BTC

Đăng ký giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam

167

2002/QĐ-BTC

1571/QĐ-BTC

Thay đi đăng ký giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK Hà Nội

168

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp các công ty bị hợp nhất đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các công ty bị hợp nhất đều đang niêm yết (trên SGiao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký niêm yết trên SGiao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

169

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết thì công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

170

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp công ty hợp nhất từ các công ty bị hợp nhất đều chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc công ty hợp nhất từ các công ty đều chưa niêm yết trên cả hai Sở Giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

171

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

172

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết trái phiếu

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

173

2002/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng và cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

174

2002/QĐ-BTC

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Btrưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

175

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp quy định tại điểm b các khoản 1, 2 Điều 5, điểm b các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

176

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

177

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm c các khoản 1, 2 Điều 5, điểm c các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

178

2002/QĐ-BTC

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành đối với chủ nợ

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

179

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc thay đổi ngàn hàng lưu ký nơi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

180

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

181

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

182

2002/QĐ-BTC

Đăng ký mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

183

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

184

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top