Mobile Menu

Quyết định 1265/QĐ-LĐTBXH 2021 kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Số hiệu:
1265/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
09/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Thực phẩm-Dược phẩm , Đấu thầu-Cạnh tranh
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Văn Hồi
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

_______

Số: 1265/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Tờ trình số 132/TTr-CHHCM_KT ngày 26/05/2021 của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Danh mục kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc theo chi tiết tại các phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch 947.000.000đ (Chín trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn).

3. Nguồn vốn sử dụng: Ngân sách nhà nước (kinh phí không thường xuyên) năm 2021 được giao tại Quyết định số 1650/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm:

1. Phê duyệt danh mục thuốc, số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn công nghệ và yêu cầu về chất lượng của thuốc cần mua sắm theo quy định. Không mua sắm trực tiếp đối với các loại thuốc thuộc danh mục thuốc phải đấu thầu mua sắm tập trung cấp quốc gia, thuốc phải đấu thầu mua sắm tập trung cấp địa phương và thuốc được thực hiện đàm phán giá kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; không thực hiện mua sắm các danh mục thuốc thuộc danh mục cấm nhập khẩu, chưa được phép lưu hành, thuốc thử lâm sàng, thuốc mẫu dùng để đăng ký hoặc giới thiệu cho thầy thuốc và các chuyên khoa không thuộc chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao.

2. Thực hiện phân chia nhóm thuốc và các phần trong gói thầu theo quy định; phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ yêu cầu (riêng đối với thuốc sản xuất trong nước được Bộ Y tế công bố đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp thì trong hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu không được chào thuốc nhập khẩu), tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng thuốc theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, hướng dẫn tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

3. Đơn giá của các thuốc thuộc gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các thuốc tương ứng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng, đồng thời phải phù hợp với giá thuốc trúng thầu được cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm thương thảo hợp đồng và đảm bảo không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao.

4. Mua sắm thuốc phải tuân theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo hiệu quả, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của thuốc và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện công khai, minh bạch, tiết kiệm và chống lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách nhà nước. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) để theo dõi, quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Bộ trưởng (để báo cáo);

Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

KBNN nơi đơn vị giao dịch;

– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồi

 

 

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM THUỐC CỦA TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-LĐTBXH  ngày 09/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu thuốc Generic

947.000.000

Ngân sách nhà nước giao (kinh phí không thường xuyên) năm 2020 tại Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nguồn thu từ dịch vụ y tế và các nguồn thu hợp pháp khác được phép sử dụng

Mua sắm trực tiếp

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV năm 2021

Theo đơn giá cố định

12 tháng

 

Tổng cộng

947.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Chín trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn.

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh:

Ưu tiên lựa chọn, mua sắm thuốc trong nước đã sản xuất được theo quy định.

Giá mua trên là giá mua thuốc mới 100%, năm sản xuất 2021 (trường hợp năm 2021 không sản xuất thì mua thuốc sản xuất trong thời gian gần nhất), với đầy đủ số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, hàm lượng thuốc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn công nghệ, nguồn gốc xuất xứ và các loại chi phí liên quan như: hướng dẫn quản lý sử dụng, chi phí vận chuyển, lắp đặt; chi phí bảo hành tại địa điểm đơn vị sử dụng…, thuế giá trị gia tăng các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, tính năng sử dụng, hàm lượng của thuốc mua sắm, tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ phải tương đương hoặc ưu việt hơn Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, tính năng sử dụng, hàm lượng của thuốc đơn vị trình Bộ tại Tờ trình số 132/TTr-CHHCM_KT ngày 26/05/2021./.

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top