Quyết định 1323/QÐ-BVHTTDL 2022 kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực VHTTDL tại Điện Biên, Lai Châu

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

______

Số: 1323/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập Tự do Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu

________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-BVHTTDL ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3278/QĐ-BVHTTDL ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Điện Biên, Lai Châu từ ngày 27/6 đến ngày 02/7/2022 theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Điện Biên, Lai Châu gồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo.

Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ kinh phí sự nghiệp của Bộ năm 2022 cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ.

Phương tiện đi lại của Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng;

– Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên;

– Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu;

– Lưu: VT, PC, TT(20).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập Tự do Hạnh phúc

___________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu

(Kèm theo Quyết định số 1323/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

_____________

 

1. Mục đích, yêu cầu

Kiểm tra, đánh giá công tác tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

– Theo dõi tình hình thi hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch, đặc biệt là lĩnh vực trọng tâm năm 2022 tại địa phương để đánh giá khách quan và kiến nghị phương án xử lý phù hợp, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đồng thời phù hợp với thực tiễn.

Việc kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu được thực hiện đúng quy định tại các văn bản có liên quan.

2. Nội dung, biện pháp thực hiện

Tổ chức họp làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và các cơ quan, đơn vị có liên quan về kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch tại địa phương (có Đề cương cụ thể gửi cho quan, đơn vị).

Khảo sát, đánh giá thực tế tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; về thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện quy định pháp luật của địa phương về chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch tại các địa phương.

3. Thời gian, địa điểm

Kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Điện Biên và khảo sát, đánh giá thực tiễn tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn: Dự kiến từ ngày 28/6/2022 đến ngày 29/6/2022.

Kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Lai Châu và khảo sát, đánh giá thực tiễn tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn: Dự kiến từ ngày 30/6/2022 đến ngày 01/7/2022.

4. Tổ chức thực hiện

Vụ Pháp chế làm đầu mối, chủ trì thực hiện các công việc được phân công theo Kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các công việc được giao. Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí, phương tiện đi lại, phối hợp với Vụ Pháp chế để thực hiện công việc.

Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch các tỉnh Điện Biên, Lai Châu phối hợp với Vụ Pháp chế, tạo điều kiện đề Đoàn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA, THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH TẠI CÁC TỈNH ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 1323/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

________

 

1. Ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng đoàn;

2. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó trưởng đoàn;

3. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thanh Thủy, chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên./.

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần