Mobile Menu

Quyết định 1400/QĐ-TTg 2021 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1400/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

_______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 về việc kiện toàn y ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam tại văn bản số 846/THVN-TCCB ngày 03 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Đinh Đắc Vinh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Lê Ngọc Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng Trung ương Đảng;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

VPCP: BTCK các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TH;

Lưu: Văn thư, KGVX (2b). CĐ.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top