Mobile Menu

Quyết định 1405/QĐ-TCT 2021 Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Số hiệu:
1405/QĐ-TCT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
24/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Thuế-Phí-Lệ phí , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Cao Anh Tuấn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1405/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19

_____________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan;

Căn cứ Công văn số 666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19;

Căn cứ Công văn số 10022/BTC-TCCB ngày 31/8/2021 của Bộ Tài chính về việc thành lập các Tổ an toàn Covid-19 tại các đơn vị;

Căn cứ Công văn số 118/UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của UBND phường Đống Mác về việc triển khai hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng – Tổng cục Thuế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ quan Tổng cục Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như điều 2;
– Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, VP (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ
(Kèm theo Quyết định số 1405/QĐ-TCT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị: Tổng cục Thuế

2. Tổng số người lao động làm việc tại trụ sở 123 Lò Đúc: 853 người gồm công chức, viên chức, người lao động. Sau đây gọi chung là người lao động

– Số người lao động (công chức, viên chức, ký hợp đồng dài hạn): 852 người;

– Số người lao động ký hợp đồng ngắn hạn: 1 người

– Số người lao động ký hợp đồng làm việc với nhiều đơn vị: không

– Số người lao động là người nước ngoài: không

3. Số người lao động theo các đơn vị

– Lãnh đạo Tổng cục Thuế: 05 người

– Vụ Dự toán thu thuế: 24 người

– Vụ QLT doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân: 43 người

– Vụ Hợp tác quốc tế: 24 người

– Vụ Thanh tra – kiểm tra: 51 người

– Vụ Tổ chức cán bộ: 37

– Vụ Tài vụ – Quản trị: 69 người

– Ban QLDAĐTXDCN: 1 người

– Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn: 5 người

– Văn phòng: 97 người (trong đó có 01 hợp đồng thời vụ)

– Vụ Kiểm tra nội bộ: 54 người

– Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế: 24 người

– Vụ Chính sách: 53 người

– Vụ Pháp chế: 28 người

– Vụ Kê khai và Kế toán thuế: 48 người

– Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ NNT: 21 người

– Ban Cải cách và hiện đại hóa: 30 người

– Ban Quản lý rủi ro: 22 người

– Vụ QLT Doanh nghiệp lớn: 70 người

– Cục Công nghệ thông tin: 96 người

– Tạp chí Thuế: 15 người

– Trường Nghiệp vụ thuế: 36 người

4. Cán bộ phụ trách công tác y tế

– Họ và tên: Nguyễn Thu Nga

– Số điện thoại:

– Email: ntnga01@gdt.gov.vn

– Trình độ chuyên môn: dược sĩ trung cấp

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị.

2. Mục tiêu cụ thể

– Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo các mức độ nguy cơ.

– Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19 theo các phương án xây dựng.

III. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19

1. Các khu vực, phòng/ ban có tập trung đông người tại tại đơn vị:

– Vị trí 1: Cổng ra vào cơ quan

– Vị trí 2: Bộ phận Lễ tân, bảo vệ, tiếp dân

– Vị trí 3: Phòng Hành chính lưu trữ

– Vị trí 4: Bếp ăn tập thể

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị

– Tay vin cầu thang: 4 vị trí

– Tay nắm cửa: 200 vị trí

– Nút bấm cầu thang máy: 8 vị trí

– Các phòng họp, hội nghị, tiếp khách, sinh hoạt chung

3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị

– Đơn vị cung cấp mực in: Công ty cổ phần thương mại Đức Phát 01 người thường xuyên vào trụ sở Tổng cục Thuế thay đổ mực in, sửa chữa thiết bị văn phòng. Từ khi thực hiện Chỉ chị 16 không cho vào trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, giao hàng ở vị trí cổng bảo vệ 1A Nguyễn Công Trứ. Số người được xét nghiệm hàng tuần: không

– Đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh: Công ty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ có 09 công nhân vệ sinh làm việc tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế. Số người được xét nghiệm hàng tuần: không

4. Phương tiện vận chuyển của đơn vị

– Số lượng xe: 10 xe

– Số lượng lái xe: 07 người

5. Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở

Nguy cơ cao

IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Phương án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới

1.1. Đối với cơ quan Tổng cục Thuế

– Tổng cục Thuế thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 do lãnh đạo Tổng cục Thuế làm Trưởng ban, các thành viên gồm đại diện một số lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Thuế và Văn phòng Tổng cục Thuế là đầu mối thường trực, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch, thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sức khỏe của người lao động tại cơ quan Tổng cục Thuế.

+ Kiến nghị thủ trưởng đơn vị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của đơn vị và của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho thủ trưởng đơn vị và bộ phận y tế của đơn vị khi phát hiện người lao động mắc Covid-19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 (Ho, sốt, khó thở…) để xử lý theo quy định.

+ Hỗ trợ đơn vị và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1 (là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian kín tại nơi lưu trú, làm việc, cùng phân xưởng, học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí… hoặc trong cùng khoang trên phương tiện vận chuyển với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0), F2 (là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế) và các trường hợp khẩn cấp khi đơn vị có trường hợp mắc Covid-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do thủ trưởng đơn vị giao (đo nhiệt độ, lau chùi tay nắm cửa…).

– Thành lập Tổ an toàn Covid với nòng cốt là các Đoàn viên Đoàn Thanh niên, Đoàn viên Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế, Tổ trưởng là Chánh Văn phòng Đảng ủy – Công Đoàn, Tổ phó bí thư Đoàn Thanh niên.

– Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch Covid-19 của Cơ quan Tổng cục Thuế.

– Quản lý người lao động về các thông tin gồm họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, địa chỉ nơi trọ, số điện thoại; yêu cầu người lao động thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1.

– Đối với người lao động của Tổng cục Thuế làm việc và lưu trú ở những địa phương khác nhau, thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế phải có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật của địa phương liên quan để quản lý và theo dõi y tế đối với người lao động.

– Tổ chức theo dõi sức khỏe của người lao động hằng ngày đo thân nhiệt; không bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở… và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu người lao động tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc, không đi làm nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở… và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo quy định.

– Tạo mã QR điểm kiểm dịch tại cửa ra vào trụ sở làm việc để thực hiện quản lý người ra vào cơ quan và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp người ra vào không thể thực hiện việc quét mã QR, thì nhân viên Lễ tân kiểm soát có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone/NCOVI) để thực hiện quét mã QR trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT/thẻ căn cước công dân hoặc được sinh ra bởi hệ thống phần mềm của người ra vào.

– Tại khu vực cửa vào của đơn vị: tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, khách đến làm việc (sau đây gọi là khách) phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo quy định phòng, chống dịch đối với người lao động, khách; bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay tại khu vực Lễ tân, cửa thang máy; bố trí khu vực vào đơn vị có kẻ vạch giãn cách giữa các khách theo quy định; kiểm soát và quản lý thẻ khách vào đơn vị; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào đơn vị đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

– Trưởng phòng Quản trị chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin người ra vào, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết; bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị các bàn máy tính, ki-ốt, máy quét mã QR (tùy theo điều kiện cụ thể) và bố trí nhân viên kiểm soát (có điện thoại thông minh) người ra vào tại các vị trí ra, vào các tòa nhà.

– Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời là phòng 112 tầng 1 (sau đây gọi là phòng cách ly) cho người lao động/khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở… hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 khi đang làm việc tại đơn vị.

– Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa… tại cổng bảo vệ 1A Nguyễn Công Trứ; hạn chế tiếp xúc giữa người giao và người nhận; yêu cầu đơn vị và người giao thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định và ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận hàng.

– Thường xuyên thông tin nhắc nhở người lao động và khách thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian làm việc bằng văn bản, email, nhắc nhở trực tiếp.

– Tổng cục Thuế có hệ thống camera quản lý trụ sở, tòa nhà tại các khu vực công cộng có nguy cơ (trừ các khu vực, vệ sinh), đặc biệt là khu vực quét mã QR điểm kiểm dịch để theo dõi, giám sát và nhắc nhở tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

– Đối với bộ phận tiếp đón, làm việc với khách (lễ tân, bộ phận một cửa, giải quyết thủ tục hành chính): Tổng cục Thuế yêu cầu những người được phân công làm việc với khách phải thực hiện 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, giãn cách, Tổng cục Thuế đã lắp đặt vách ngăn kính tại khu vực này.

– Tổng cục Thuế thực hiện giảm số người làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa trong thời gian diễn biến dịch phức tạp và thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

– Tổng cục Thuế yêu cầu các Vụ đơn vị mở cửa sổ để tăng cường thông khí tại nơi làm việc, nhà ăn, phòng họp; giảm tiếp xúc bằng bố trí cung cấp suất ăn riêng. Khi thành phố thực hiện chỉ thị 16 hoặc khi có nguy cơ cao, diễn biến dịch phức tạp, Tổng cục Thuế cho dừng hoạt động Bếp ăn tập thể. Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động chủ động chuẩn bị đồ ăn cá nhân riêng.

– Tổng cục Thuế bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay cho người lao động.

– Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị theo hướng dẫn của Cơ quan y tế.

– Yêu cầu người lao động ký cam kết tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 với người sử dụng lao động (theo mẫu tại phụ lục 1).

– Tổng cục Thuế tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch với thông tin đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện bằng văn bản, email, hình ảnh, Website ngành thuế.

– Tổng cục Thuế quản lý chặt người lao động có nguy cơ, đi công tác, đặc biệt các trường hợp đi, đến, về từ khu vực có dịch; yêu cầu làm việc tại nhà theo dõi sức khỏe sau khi đi công tác về, yêu cầu người lao động thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế.

+ Đối với người lao động có nguy cơ (bộ phận lễ tân, làm việc với khách hằng ngày…) thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc bằng Test kháng nguyên nhanh hoặc phương pháp RT-PCR hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động.

+ Đối với người lao động đi công tác, đặc biệt các trường hợp đi, đến, về từ khu vực có dịch: thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR trước và sau khi đi công tác trong vòng 03 ngày (72 giờ) tính đến thời điểm đi công tác hoặc quay lại đơn vị hoặc theo các quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

– Tổng cục Thuế xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động.

– Tổng cục Thuế cũng Thường xuyên rà soát những việc đơn vị cần làm để phòng, chống dịch Covid-19 (theo mẫu tại phụ lục 2).

1.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Tổng cục Thuế yêu cầu người lao động khi đến làm việc tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế phải thực hiện như sau:

a) Trước khi đến nơi làm việc

– Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K; Tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày. Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở… thì chủ động ở nhà, không đi làm, đi công tác, thông báo cho cơ quan, đơn vị quản lý.

– Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc hoặc đi công tác như nước uống, cốc uống dùng riêng; khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn tay.

– Không được đi làm nếu đang trong thời gian cách ly y tế.

b) Tại nơi làm việc, thường xuyên hướng dẫn cho người lao động thực hiện:

– Luôn thực hiện thông điệp 5 K đặc biệt việc đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng giãn cách tại nơi làm việc, hội họp, các khu vực công cộng tại đơn vị thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

– Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

– Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ làm việc và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn.

– Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc/khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở…, hoặc là F0, hoặc F1 hoặc F2 thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng làm việc/khách hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và báo ngay cho người quản lý, Tổ an toàn Covid-19 hoặc cán bộ y tế tại nơi làm việc.

– Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có dịch hoặc đã được điều trị khỏi Covid-19.

– Đối với những người lao động làm công việc có nguy cơ (bộ phận tiếp đón, xử lý thủ tục hành chính, làm việc với khách…). Ngoài các hướng dẫn chung ở trên, yêu cầu người lao động thực hiện:

+ Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết; Nếu không sử dụng găng tay, phải rửa tay thường xuyên và dùng giấy lau tay sử dụng một lần hoặc khăn lau tay để làm khô tay.

+ Sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (bao gồm cả khẩu trang, kính, găng tay…) theo quy định.

c) Đối với người lao động phải đi công tác đến các khu vực có dịch

Ngoài các hướng dẫn ở trên, người lao động phải thực hiện:

– Tham khảo thông tin về các khu vực có dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế http://ncov.moh.gov.vn để đánh giá lợi ích và nguy cơ của chuyến công tác.

– Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 trước khi đi công tác và sau khi đi công tác theo quy định.

– Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến công tác.

– Luôn thực hiện Thông điệp 5K.

– Trong khi đi công tác, nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở… cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, thông báo với người quản lý, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế cấp tỉnh hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 9095) để được tư vấn và nếu cần thiết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

– Sau khi đi công tác về từ khu vực có dịch về, người lao động thực hiện theo quy định của Bộ Y tế về xét nghiệm SARS-COV-2, tự theo dõi sức khỏe, cách ly y tế…

1.3. Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cho Tổng cục Thuế (cung cấp thực phẩm, dịch vụ vệ sinh, chuyển phát nhanh, văn phòng phẩm…):

– Tổng cục Thuế Yêu cầu đơn vị cung cấp ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với đơn vị.

– Phối hợp thực hiện việc quản lý danh sách người lao động, lịch trình, thời gian làm việc của người lao động.

– Yêu cầu người lao động thực hiện 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hằng ngày.

– Định kỳ hằng tuần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR cho toàn bộ người lao động.

2. Phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp nghi mắc F0, F1, F2

2.1. Phương án khi có trường hợp nghi mắc tại đơn vị

Khi phát hiện người lao động có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở… tại nơi làm việc thì thực hiện theo các bước sau:

– Thông báo cho lãnh đạo Tổng cục Thuế, Trưởng ban chỉ đạo, Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan Tổng cục Thuế, các Vụ/ đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

– Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

– Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

– Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời.

– Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời (phòng 112, tầng 1), sử dụng thang hàng để di chuyển đến phòng cách ly tạm thời và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng.

– Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

– Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.

– Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động.

– Tổ chức rà soát lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc.

– Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.

2.2. Phương án khi có trường hợp F1 tại đơn vị

a) Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại đơn vị

– Thông báo cho lãnh đạo Tổng cục Thuế, Trưởng ban chỉ đạo, Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan Tổng cục Thuế.

– Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

– Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

– Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi (sử dụng thang hàng) từ khu vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời (phòng 112).

– Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, sử dụng thang hàng di chuyển đến phòng cách ly tạm thời và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng. Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay tại phòng cách ly tạm thời:

+ Nếu kết quả dương tính thì khẳng định bàng xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.

+ Nếu kết quả âm tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc gộp mẫu các trường hợp cùng vị trí làm việc, cùng nơi ở/lưu trú để xử trí các trường hợp F2 theo quy định.

– Thông báo cho đơn vị đã được phân công (Phòng Quản trị) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1.

– Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động; yêu cầu người lao động nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K, không di chuyển khỏi vị trí làm việc.

– Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

b) Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương

– Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định.

– Rà soát toàn bộ người lao động trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp khác).

– Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, F1…:

+ Cơ quan y tế địa phương phải thông báo ngay cho cơ quan y tế nơi các trường hợp F2 ở, lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy định.

+ Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại đơn vị: thông báo và yêu cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi ở, lưu trú;

+ Đối với những trường hợp F2 đang đi công tác tại địa phương khác hoặc những trường hợp F2 không có mặt tại đơn vị: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở, lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

c) Bộ phận y tế, Phòng Quản trị – Văn phòng Tổng cục Thuế phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những người lao động có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.

d) Xử trí đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1

– Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, toàn bộ đơn vị được tiếp tục hoạt động bình thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

– Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như phần 2.4 của phương án này.

2.3. Phương án có trường hợp F2 tại đơn vị

– Thông báo cho Lãnh đạo Tổng cục, Tổ Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, COVID của cơ quan Tổng cục Thuế

– Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu được yêu cầu)

– Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.

– Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1:

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K.

+ Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như phần 2.4 của phương án này.

2.4. Phương án khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại đơn vị

a) Phát hiện có các trường hợp F0 qua xét nghiệm sàng lọc tại đơn vị

– Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19.

– Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

– Thủ trưởng đơn vị trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng tầng/khu vực làm việc/phòng, ban/vị trí làm việc có F0 để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

– Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí.

– Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi. Hướng dẫn cho ca bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly tạm thời.

– Thông báo cho đơn vị/cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

– Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị không tự ý di chuyển; nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động.

– Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

– Sau khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2), đơn vị tiếp tục hoạt động bình thường kể từ ngày hôm sau.

b) Phát hiện có các trường hợp F0 tại đơn vị thông qua xét nghiệm trường hợp F1, F2 và trường hợp nghi ngờ.

Xử lý như Mục 1, Phần 2.4 và xử trí đối với F1 và F2 như Phần 2.3 của phương án này.

c) Phát hiện có các trường hợp F0 là người lao động của đơn vị thông qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng.

– Trường hợp F0 đang có mặt tại đơn vị: Xử lý như Mục 1, Phần 2.4 và xử trí đối với F1 và F2 như Phần 2.3 của hướng dẫn này.

– Trường hợp F0 không có mặt tại đơn vị: Phối hợp với cơ quan y tế các địa phương có liên quan tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 tại đơn vị để cách ly y tế và xử lý như Phần 2.3 của hướng dẫn này.

d) Phát hiện có trường hợp mắc Covid-19 thông qua xét nghiệm đối với người đi công tác

– Trường hợp kết quả dương tính trước khi người lao động đi công tác: Xử lý như Mục 1, Phần IV của Hướng dẫn này và xử trí đối với F1 và F2 như Phần III của Hướng dẫn này.

– Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính sau khi người lao động đi công tác về:

+ Trường hợp người lao động chưa đến nơi làm việc, đang ở nhà hoặc nơi lưu trú: Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế tại nơi lưu trú để xử lý theo quy định. Thông báo cho những người đi cùng trong đoàn công tác và địa phương nơi người lao động đến công tác để xác định các trường hợp F1, F2 của nơi đến công tác và tiến hành xử lý như hướng dẫn tại Phần III.

+ Trường hợp người lao động đã đến đơn vị, nơi làm việc: Xử lý như Mục 1, Phần 2.4 và xử trí đối với F1 và F2 như Phần 2.3 của hướng dẫn này.

đ) Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh (tất cả các mẫu xét nghiệm tại đơn vị âm tính)

– Trường hợp người lao động ở đơn vị, nơi làm việc

+ Thông báo dỡ bỏ phong tỏa.

+ Thông báo cho đơn vị đã được phân công (Phòng Quản trị- Văn phòng Tổng cục Thuế) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1, F2.

+ Rà soát lại toàn bộ người lao động trong đơn vị theo danh sách quản lý để tiếp tục theo dõi, giám sát và định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc.

+ Đơn vị hoạt động bình thường, thực hiện 5K và các quy định phòng, chống dịch.

– Trường hợp người lao động đang ở nhà hoặc nơi lưu trú (không phải là F0, F1)

+ Thông báo về việc dỡ bỏ phong tỏa tại đơn vị.

+ Tiếp tục đến làm việc bình thường tại đơn vị.

e) Có các trường hợp F0 ở các đơn vị khác nhau trong cùng một tòa nhà:

– Xử trí như Mục a, b, c, d, đ Phần 2.4.

– Các đơn vị phối hợp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

f) Trường hợp nhận thông tin có F0 là người lao động của đơn vị ngoài giờ làm việc

– Báo cáo ngay cho lãnh đạo Tổng cục, Tổ trưởng chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị để biết và tạm dừng hoạt động của đơn vị để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế địa phương.

– Thông báo cho đơn vị đã được phân công (Phòng Quản trị – Văn phòng Tổng cục Thuế) chịu trách nhiệm khử khuẩn toàn bộ đơn vị đặc biệt khu vực làm việc của ca mắc.

– Thực hiện truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho cơ quan y tế địa phương.

– Chờ cơ quan y tế địa phương thông báo kết quả xét nghiệm của F1, F2 trước khi quyết định cho đơn vị hoạt động trở lại.

3. Kế hoạch tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch: Thực hiện vào tháng 9/2021.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cơ quan Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch này./.

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top