Mobile Menu

Quyết định 1425/QĐ-TTg 2021 về triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

STT

Nội dung công việc

Cơ quan đầu mối

Cơ quan phối hợp

I

Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để thực hiện các Chương của Hiệp định UKVFTA

 

1

–  Chương 1 – Các mục tiêu và định nghĩa chung;

–  Chương 3 – Phòng vệ Thương mại;

–  Chương 7 – Các rào cản phi thuế quan đối với – Thương mại và Đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo;

–  Chương 10 – Chính sách cạnh tranh;

–   Chương 11 – Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt và doanh nghiệp độc quyền chỉ định;

–  Chương 17 – Các điều khoản về thể chế, các điều khoản chung và các điều khoản cuối cùng.

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành có liên quan

2

Chương 2 – Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa

–  Bộ Công Thương (đối với các quy định chung và quản lý xuất nhập khẩu)

–  Bộ Tài chính (đối với các nội dung về thuế quan)

–  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các nội dung liên quan đến nông sản)

Các Bộ, ngành có liên quan

3

Chương 4 – Hải quan và thuận lợi hóa thương mại

Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan)

Các Bộ, ngành có liên quan

4

Chương 5 – Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng TBT Việt Nam)

Các Bộ, ngành có liên quan

5

Chương 6 – Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng SPS Việt Nam)

Các Bộ, ngành có liên quan

6

Chương 8 – Tự do hóa Đầu tư, Thương mại dịch vụ và Thương mại điện tử

–  Bộ Công Thương (đối với các nội dung Thương mại dịch vụ và Thương mại điện tử liên quan đến các nội dung về thương mại)

–  Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với các nội dung Thương mại điện tử liên quan đến các nội dung về dữ liệu, viễn thông, lưu chuyền thông tin)

–  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với các nội dung về hiện diện tạm thời của thể nhân vì mục đích kinh doanh)

–  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với nội dung về tự do hóa đầu tư)

Các Bộ, ngành có liên quan

7

Chương 9 – Mua sắm Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành có liên quan

8

Chương 12 – Sở hữu trí tuệ

–   Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nội dung liên quan tới sở hữu công nghiệp)

–  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các nội dung liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan)

–  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan tới giống cây trồng)

Các Bộ, ngành có liên quan

9

Chương 13 – Thương mại và phát triển bền vững

–  Bộ Công Thương

–  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với các nội dung liên quan đến lao động)

–  Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các nội dung liên quan đến môi trường)

–  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan đến lâm nghiệp và thủy sản)

Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành khác có liên quan

10

Chương 14 – Minh bạch hóa

–  Bộ Tư pháp

–  Bộ Công Thương (đối với việc thiết lập và thông báo các đầu mối liên lạc về các vấn đề thuộc diện điều chỉnh của Hiệp định)

Các Bộ, ngành liên quan

11

Chương 15 – Giải quyết tranh chấp

–   Bộ Công Thương (đối với các quy định của Chương)

–  Bộ Tư pháp (đối với nội dung giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước)

Các Bộ, ngành liên quan

12

Chương 16 – Hợp tác và nâng cao năng lực

–  Bộ Công Thương

–   Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với nội dung liên quan tới doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Các Bộ, ngành liên quan

II

Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để tiếp nhận, trao đổi thông tin va đầu mối liên lạc

 

 

13

Chương 4 – Đầu mối giải đáp thông tin liên quan đến Hải quan và Thuận lợi hóa thương mại

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Các Bộ, ngành liên quan

14

Chương 5 – Đầu mối về các vấn đề Rào cản kỹ thuật với thương mại

Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng TBT Việt Nam)

Các Bộ, ngành liên quan

15

Chương 6 – Đầu mối trao đổi thông tin về mọi vấn đề liên quan đến Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng SPS Việt Nam)

Các Bộ, ngành liên quan

16

Chương 12 – Đầu mối liên lạc về Sở hữu trí tuệ

–   Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nội dung liên quan tới sở hữu công nghiệp)

–  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các nội dung liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan)

–  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan tới giống cây trồng)

Các Bộ, ngành liên quan

17

Chương 14 – Đầu mối liên lạc nhằm đảm bảo thực thi hiệu quả Hiệp định.

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

III

Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối tham gia các Ủy ban và các Nhóm công tác của Hiệp định UKVFTA

 

 

18

Ủy ban Thương mại

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

19

Ủy ban Thương mại Hàng hóa

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

20

Ủy ban Thương mại và Phát triển Bền vững và Hội đồng Chuyên gia

–  Bộ Công Thương

–  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với các nội dung liên quan đến lao động)

–  Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các nội dung liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học)

–  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan đến lâm nghiệp và thủy sản)

Các Bộ, ngành liên quan

21

Nhóm công tác về Phương tiện vận tải cơ giới và phụ tùng

Bộ Giao thông vận tải

Các Bộ, ngành liên quan

22

Ủy ban Hải quan

–  Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

–   Bộ Công Thương (đối với các nội dung về quy tắc xuất xứ)

Các Bộ, ngành liên quan

23

Ủy ban Các Biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành liên quan

24

Ủy ban Đầu tư, Thương mại Dịch vụ, Thương mại Điện tử và Mua sắm của Chính phủ

–   Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các nội dung Đầu tư và Mua sắm của Chính phủ)

–  Bộ Công Thương (đối với các nội dung Thương mại dịch vụ và Thương mại điện tử)

–  Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với các nội dung Thương mại điện tử)

Các Bộ, ngành liên quan

25

Nhóm công tác về Quyền Sở hữu Trí tuệ, bao gồm chỉ dẫn địa lý

–   Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nội dung liên quan tới sở hữu công nghiệp)

–  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các nội dung liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan)

–  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nội dung liên quan tới giống cây trồng)

Các Bộ, ngành liên quan

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top