Quyết định 1464/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung tại Nga

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 1464/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án T hợp chăn nuôi bò sữa và
chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại Liên bang Nga

__________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, b sung một sđiều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ các Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; và ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định s83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3872/BC-BKHĐT ngày 21 tháng 6 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại Liên bang Nga của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Mía đường Nghệ An, với nội dung như sau:

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án: Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư bằng tiền là 500 triệu USD, tương đương 31.750 triệu RUB (tương đương 11.607,5 t đồng), trong đó:

Vốn chủ sở hữu: 175 triệu USD, tương đương 11.112,5 triệu RUB, (tương đương 4.062,625 tỷ đồng).

Vốn vay: 325 triệu USD, tương đương 20.637,5 triệu RUB (tương đương 7.544,875 tỷ đồng).

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án theo quy định.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát chặt chẽ việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và các ràng buộc về tiến độ góp vốn của Dự án này.

Điều 4. Công ty TNHH Mía đường Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, tính trung thực về các thông tin, số liệu trong hồ sơ Dự án; triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại; và chịu trách nhiệm về hiệu quả của Dự án đầu tư.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh,

Lê Văn Thành (đ b/cáo);

Như Điều 5;

VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; các Vụ: TH, KTTH, PL;

Lưu: VT, QHQT (2). NL.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Lê Văn Thành

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available