Quyết định 1467/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Trà Vinh


Điều chỉnh thời gian Dự án xử lý nước thải TP. Trà Vinh: đến hết 31/12/2021

Ngày 09/09/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1467/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

Theo đó, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức như sau: Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để điều chỉnh, bổ sung và bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm tương ứng cho Dự án sau khi điều chỉnh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1467/QĐ-TTg tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần