Mobile Menu

Quyết định 1494/QĐ-BTTTT 2021 đính chính Thông tư 04/2021/TT-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu:
1494/QĐ-BTTTT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
30/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Thông tin-Truyền thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Đức Long
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
_________

Số: 1494/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật của Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện như sau:

1. Tại điểm a khoản 3 Điều 19: Sửa cụm từ “tại điểm a khoản 1 Điều này; ” thành “tại khoản 1 Điều này; ”.

2. Tại khoản 2 Điều 28: Sửa cụm từ “giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện ” thành “giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện .

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Tần số vô tuyến điện;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

– Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử của Bộ;

– Lưu: VT, CTS. 350.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Đức Long

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top