Mobile Menu

Quyết định 1506/QĐ-BTTTT 2021 sửa đổi Quyết định 2495/QĐ-BTTTT quy định cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch-Tài chính

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu:
1506/QĐ-BTTTT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
04/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng , Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
_________

Số: 1506/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Quyết định số 2495/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 2495/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Vụ:

Vụ Kế hoạch – Tài chính có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế của Vụ Kế hoạch – Tài chính do Bộ trưởng quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Bộ được giao.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng;

Các Thứ trưởng;

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

Cổng TTĐT Bộ TTTT;

Lưu: VT, TCCB, VTL.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top