Mobile Menu

Quyết định 1513/QĐ-BTTTT 2021 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu:
1513/QĐ-BTTTT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
05/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Cơ cấu tổ chức , Cán bộ-Công chức-Viên chức , Thông tin-Truyền thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
_________

Số: 1513/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo

a) Hiệu trưởng;

b) Các Phó Hiệu trưởng.

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác.

3. Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc

a) Phòng Tổ chức, Hành chính.

b) Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế.

c) Phòng Kế hoạch, Tài chính.

d) Phòng Ứng dụng công nghệ số;

đ) Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo.

e) Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng chuyên ngành

g) Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (đặt tại thành phố Nha Trang).

6. Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trường do Hiệu trưởng quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.”

2. Bổ sung khoản 4 Điều 9 như sau:

“4. Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng;

Các Thứ trưởng;

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

Cổng TTĐT Bộ TTTT;

Lưu: VT, TCCB, VTL.

BỘ TRƯỞNG
 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top