Mobile Menu

Quyết định 1519/QĐ-KTNN bãi bỏ Hướng dẫn 165/HD-KTNN về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số hiệu:
1519/QĐ-KTNN
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
20/08/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Kế toán-Kiểm toán
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Sỹ Thanh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Số: 1519/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 165/HD-KTNN ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Kiểm toán nhà nước kết luận về trách nhiệm  và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Hướng dẫn số 165/HD-KTNN ngày 06/3/2008 của Kiểm toán nhà nước kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;

– Lưu: VT, Vụ Pháp chế (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

 

Trần Sỹ Thanh

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top