Mobile Menu

Quyết định 1605/QĐ-TTg 2021 đầu tư Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam-Dự án thành phần TP. Bến Tre

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1605/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
23/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đầu tư
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1605/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 
 
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Dự án thành phần thành phố Bến Tre, vay vốn Ngân hàng Thế giới

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng nâng    cấp đô thị Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 5581/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2021, 5582/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Dự án thành phần thành phố Bến Tre (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ như sau:

– Điều chỉnh tăng vốn đối ứng Dự án lên thành 659,175 tỷ đồng, tương đương 28,050 triệu USD (tăng 409,105 tỷ đồng, tương đương 17,082 triệu USD).

– Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về kết quả thẩm định, báo cáo và kiến nghị.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre:

Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về thông tin, số liệu báo cáo.

– Chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng theo đúng quy định hiện hành, triển khai thực hiện và hoàn thành Dự án đúng theo tiến độ đã được phê duyệt; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;

– Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT, TP, NG;

– UBND tỉnh Bến Tre;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg,

  các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;

– Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top