Mobile Menu

Quyết định 1609/QĐ-TTg 2021 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 1609/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

              Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về trẻ em; Quyết định số 1354/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em;

            Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 67/TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em thay ông Lê Quý Vương.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

– Như Điều 3;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;                                                 

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                               

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP,

   TGĐ Cổng TTĐT, Vụ: NC, TH;

– Lưu: Văn thư, KGVX (3b). PL.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top