Mobile Menu

Quyết định 1610/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 1610/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thành phần Hội đồng

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

b) Các ủy viên Hội đồng gồm:

Đại diện lãnh đạo của các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Công Thương; Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Dân tộc; Văn phòng Chính phủ; Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế; Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam; Hội Thủy lợi Việt Nam;

Các ủy viên phản biện gồm: GS.TSKH Phạm Hồng Giang – Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng (Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); GS.TS Đào Xuân Học – Chủ tịch Hội Thủy lợi (Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); GS.TS Tăng Đức Thắng – Nghiên cứu viên cao cấp (Nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

c) Các bộ, cơ quan nêu trên có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng, gửi về cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng:

– Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch thực hiện theo Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng:

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng:

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng:

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                         

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT, GTVT,

  XD, CT, QP, CA, NG, VHTT&DL, TT&TT, KH&CN;

– Ủy ban Dân tộc;

– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– UBND các tỉnh, tp: Hà Nội, Hồ Chí Minh,

  Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế;

– Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ;

– Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước VN;

– Hội Thủy lợi Việt Nam;

– Các ủy viên phản biện của Hội đồng;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Lê Văn Thành, các Vụ: TH, KTTH, CN;

Lưu: VT, NN (2b). Tuynh

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Minh Chính

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top