Mobile Menu

Quyết định 1624/QĐ-TTg 2021 xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tây Ninh phòng, chống COVID-19

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1624/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
27/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Chính sách , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Minh Khái
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

––––––––

Số: 1624/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

–––––––––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10567/BTC- TCDT ngày 14 tháng 9 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10567/BTC-TCDT nêu trên cụ thể:

– Nhà bạt cứu sinh: 15 bộ (07 bộ loại 16,5 m2 và 08 bộ loại 24,75 m2).

– Máy phát điện loại 136-150 KVA: 01 bộ.

Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số hàng dự trữ quốc gia nêu trên theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Thủ tướng CP, PTTg Lê Minh Khái;

Bộ KH&ĐT;

– VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,

   Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH, TKBT;

– Lưu: VT, KTTH (2).

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[daky]

 

 

 

Lê Minh Khái

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top