Mobile Menu

Quyết định 1628/QĐ-TTg 2021 gia hạn thời gian giải ngân Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1628/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
28/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1628/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Dự án “Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề – Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề chất lượng cao” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính  tại văn bản số 10493/BTC-QLN ngày 13 tháng 9 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Dự án “Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề – Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề chất lượng cao” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính ký thư đề nghị gia hạn thời gian giải ngân Dự án gửi Nhà tài trợ.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

– Chịu trách nhiệm tổ chức, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm kết thúc Dự án hiệu quả trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

– Chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ kinh phí cam kết phát sinh từ việc gia hạn thời gian giải ngân Dự án và sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;

– Như Điều 4;

– Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

  (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai);

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

  các Vụ: TH, KTTH, PL;

– Lưu: VT, QHQT (2).NL

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top