Mobile Menu

Quyết định 1639/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin COVID-19 Vero Cell

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1639/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
29/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Minh Khái
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 1639/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về b sung kinh phí mua tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc;

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11163/BTC-HCSN ngày 28 tháng 9 năm 2021 và Bộ Y tế tại văn bản số 8159/BYT-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung 3.231,698 tỷ đồng (Ba nghìn hai trăm ba mươi mốt tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu đồng) cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11163/BTC-HCSN ngày 28 tháng 9 năm 2021 và của Bộ Y tế tại văn bản số 8159/BYT-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2021, trong đó: (i) Sử dụng 1.237 tỷ đồng (Một nghìn hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng) từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế đã được Quốc hội đồng ý cho chuyển nguồn để mua vắc xin phòng COVID-19 và quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội; (ii) Sử dụng 1.994,698 tỷ đồng (Một nghìn chín trăm chín mươi tư tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu đồng) từ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

Điều 2

1. Giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định.

2. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

3. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Y tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

TTg, các PTTg;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;

các Vụ: KGVX, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;

Lưu: VT, KTTH (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Lê Minh Khái

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top