Quyết định 1642/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch hoạt động chăm sóc trẻ em trong gia đình năm 2021

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

________

Số: 1642/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ em trong gia đình năm 2021

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 ngày 7 tháng 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ em trong gia đình năm 2021.

Điều 2. Kinh phí thực hiện hoạt động trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng (để biết);

– Lưu: VT, GĐ. L.A.10.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ em trong gia đình năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

– Triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc trẻ em trong gia đình năm 2021 theo Quyết định ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Gia đình đã được Bộ trưởng phê duyệt.

– Phục vụ công tác quản lý nhà nước về trẻ em trong gia đình.

– Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình. Từ đó giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trong gia đình.

2. Yêu cầu

– Tài liệu khi in ấn và phát hành phải đảm bảo về nội dung, hình thức và các thủ tục theo quy định hiện hành.

– Clip tuyên truyền có nội dung tập trung vào các kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; hình thức thể hiện sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em. Sau khi xây dựng sẽ được phát sóng tuyên truyền trên sóng truyền hình quốc gia.

– Việc thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; phát huy được sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

II. NỘI DUNG

1. In và phát hành tài liệu tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em

Tên tài liệu: Tài liệu tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em.

– Nội dung: Trên cơ sở Tài liệu tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em đã được biên soạn vào năm 2020, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật các thông tin, số liệu về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Khổ sách: Dự kiến 16 cm x 24 cm.

Sách được in trên chất liệu giấy trắng; các mẫu tranh, pano, áp phích in màu; bìa in màu, cán mờ.

Số lượng và phân bổ: Dự kiến 3.000 cuốn. Mỗi Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành: 45 cuốn, lưu tại Vụ Gia đình 165 cuốn.

Phát hành Tài liệu tuyên truyền về vai trò của gia đình cùng với Bộ tài liệu tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 (đã hoàn thành việc in ấn trong năm 2020).

Thời gian: Tháng 7 năm 2021.

2. Xây dựng clip tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình

2.1. Nội dung

Tuyên truyền về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; các hình thức xâm hại trẻ em; những điều cần nhớ để phòng, chống xâm hại khi ở nhà; một số kỹ năng cơ bản dành cho các thành viên gia đình để phòng, chống xâm hại trẻ em như: kỹ năng kiềm chế cơn tức giận, cảm xúc tiêu cực, quy tắc 5 ngón tay, quy tắc đồ bơi… Các nội dung cần làm rõ thông điệp “Đòn roi không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng” và mọi hành vi xâm hại trẻ em là vi phạm pháp luật, chuẩn mực văn hóa, đạo đức gia đình.

2.2. Hình thức, thời gian

– Nội dung clip được thể hiện đa dạng dưới hình thức nhân vật hoạt hình, sự tham gia của nhà quản lý/chuyên gia và các thành viên gia đình.

– Thời gian: Dự kiến khoảng 10 phút.

2.3. Phát sóng tuyên truyền trên truyền hình

Clip tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em sau khi hoàn thành sẽ được phát sóng trên Kênh VTC1 – Kênh truyền hình giải trí tổng hợp.

2.4. Thời gian thực hiện

Quý III, IV năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

– Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

Văn phòng Bộ hướng dẫn Vụ Gia đình kinh phí thực hiện Kế hoạch và các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2021 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, bất cập, Vụ Gia đình có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tiến độ đề ra./.

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available