Mobile Menu

Quyết định 1695/QĐ-BTC 2021 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Ngày 08/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1695/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021.
Theo đó, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Cục Kế hoạch – Tài chính và Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài Chính, như sau:
Thứ nhất, đối với Cục Kế hoạch – Tài chính: giảm 7.360.248 đồng chi quản lý hành chính tại mục kinh phí không thực hiện tự chủ; bổ sung 483.790, 126 đồng chi phí thực hiện Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam và giảm 7.844.038,126 đồng các khoản chi khác.
Thứ hai, đối với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại: bổ sung 7.360.248 đồng chi thanh toán phí năm 2020, 2021 cho các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia tại mục kinh phí không thực hiện tự chủ của quản lý hành chính.
Cùng với đó, Quyết định cũng quy định Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1695/QĐ-BTC tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top