Quyết định 1732/QĐ-BTNM 2021 kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_____________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

(Kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. VỀ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

            1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

– Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Tổng cục Quản lý đất đai.

– Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế Bộ.

– Thời gian thực hiện: 27/8/2021.

2. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất kế hoạch triển khai và và chuẩn bị các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ, chủ trương, định hướng, đề cương dự thảo Luật để báo cáo Ban soạn thảo

– Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Tổng cục Quản lý đất đai.

– Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

– Thời gian thực hiện: tuần thứ 3 của tháng 9/2021.

             3. Tổ chức soạn thảo nội dung dự thảo Luật và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

– Nội dung: các nhóm chuyên môn nêu tại Mục II Kế hoạch này, theo nội dung được phân công, chủ động đề xuất các nội dung trong hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), cụ thể như sau:

+ Soạn thảo các nội dung quy định (điều, khoản, điểm cụ thể dự kiến sửa đổi, bổ sung) của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

+ Xây dựng Báo cáo rà soát các luật có liên quan đến Luật Đất đai;

+ Xây dựng báo cáo đánh giá thủ tục hành chính;

+ Xây dựng báo cáo lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo Luật Đất đai

(sửa đổi);

+ Xây dựng báo cáo đánh giá tác động các chính sách sửa đổi, bổ sung;

– Chủ trì chuẩn bị: trưởng các nhóm chuyên môn.

Thời gian hoàn thành: xong trước 20/9/2021.

 4. Tổ chức Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến về các nội dung đề xuất của các nhóm chuyên môn

Các nhóm chuyên môn, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, báo cáo Lãnh đạo Bộ về các nội dung đề xuất của nhóm và đề xuất tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề lấy ý kiến.

Thành phần tham gia hội thảo chuyên đề, gồm: một số chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan của Quốc hội; các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; đại diện một số địa phương; đại diện một số thành viên Tổ biên tập (do nhóm chủ động đề xuất).

Thời gian hoàn thành trước 30/9/2021.

Cụ thể như sau:

(1) Hội thảo chuyên đề về quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai.

– Chủ trì thực hiện: trưởng nhóm 2 nêu tại mục II Kế hoạch này.

(2) Hội thảo chuyên đề về điều tra cơ bản đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Chủ trì thực hiện: trưởng nhóm 4 nêu tại mục II Kế hoạch này.

(3) Hội thảo chuyên đề về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

– Chủ trì thực hiện: trưởng nhóm 5 nêu tại mục II Kế hoạch này.

(4) Hội thảo chuyên đề về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

– Chủ trì thực hiện: trưởng nhóm 6 nêu tại mục II Kế hoạch này.

(5) Hội thảo chuyên đề về chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai

– Chủ trì thực hiện: trưởng nhóm 7 nêu tại mục II Kế hoạch này.

(6) Hội thảo chuyên đề về theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất

– Chủ trì thực hiện: trưởng nhóm 8 nêu tại mục II Kế hoạch này.

(7) Tổ chức Hội thảo chuyên đề về tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai năm 2013 với các luật có liên quan.

Chủ trì thực hiện: trưởng nhóm 3 nêu tại mục II Kế hoạch này.

             5. Tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Nội dung: Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ trì thực hiện: trưởng nhóm 1.

Phối hợp thực hiện: thành viên nhóm 2

Thời gian thực hiện: xong trước 10/10/2021.

             6. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến về hồ sơ, nội dung dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Nội dung: tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến thành viên Ban Soạn thảo, Tổ biên tập trước khi tổ chức lấy ý kiến rộng rãi.

Chủ trì thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: xong trước ngày 15/10/2021.

             7. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và môi trường để lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động. Thời gian thực hiện: trong tuần thứ tư của tháng 10/2021.

Gửi văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: trong tuần thứ tư của tháng 10/2021.

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến:

+ Tổ chức các Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan về tổng kết thi hành Luật Đất đai và các nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi). Thời gian thực hiện: Từ tuần thứ tư tháng 10/2021.

+ Tổ chức 03 cuộc Hội thảo tại 03 miền (Bắc, Trung Nam) lấy ý kiến các địa phương. Thời gian thực hiện: tuần thứ nhất của tháng 11/2021.

+ Tổ chức 01 cuộc Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành ở Trung ương. Thời gian thực hiện: tuần thứ 2 của tháng 11/2021.

+ Tổ chức 01 cuộc Hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học: tuần thứ 2 của tháng 10/2021.

+ Tổ chức 01 cuộc Hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp: tuần thứ 3 của tháng 10/2021.

             8. Tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ trì thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: xong trước ngày 22/12/2021.

             9. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ trì thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: xong trước ngày 25/12/2021.

           10. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ

Chủ trì thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: xong trước ngày 10/01/2022.

             11. Phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật

Chủ trì thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: trong tháng 01/2022.

            12. Gửi hồ sơ dự án Luật đến các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra

Chủ trì thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: trước 20/3/2022.

13. Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022)

Chủ trì thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: trước 15/4/2022.

II. THÀNH LẬP CÁC NHÓM THỰC HIỆN XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Trên cơ sở nội dung công việc tại mục I Kế hoạch này, thành lập các nhóm để giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện trong suốt quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) như sau:

1. Nhóm 01 (Nhóm thường trực):

a) Nội dung thực hiện:

Chỉ đạo, điều hành chung việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi);

– Chỉ đạo và tổ chức xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế – xã hội – môi trường, tác động về giới của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

– Tổ chức làm việc với các Bộ, ngành, địa phươ ng, các chuyên gia, nhà khoa học; tổ chức các Hội nghị, Hội thảo;

– Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo quy định để trình Chính phủ và Quốc hội.

b) Chủ trì: Thứ trưởng Lê Minh Ngân và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa.

Thường trực Nhóm: Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai gồm Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ và Phó Tổng cục trưởng Chu An Trường.

c) Thành viên nhóm:

– Trưởng các Nhóm.

– Chánh Văn phòng Bộ.

– Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường.

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

2. Nhóm 02:

a) Nội dung thực hiện:

– Tổng hợp chung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo đề cương Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Tờ trình Chính phủ, Quốc hội; tổng hợp Báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế – xã hội – môi trường, tác động về giới của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013.

– Đề xuất sửa đổi các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai.

b) Trưởng nhóm: Ông Lê Thanh Khuyến Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai

c) Thành viên nhóm:

Trưởng các nhóm chuyên môn.

Đại diện đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và Môi trường.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai (Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế làm thường trực).

Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Vụ Chính sách và Pháp chế Tổng cục Quản lý đất đai.

3. Nhóm 03:

a) Nội dung thực hiện: Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các Luật khác có liên quan. Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

b) Trưởng nhóm: Ông Phan Tuấn Hùng Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

c) Thành viên nhóm, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ:

+ Các Tổng cục: Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Biển và Hải đảo Việt Nam;

+ Các Cục: Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Quản lý Tài nguyên nước, Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường, Viễn thám Quốc gia.

Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Vụ Chính sách và Pháp chế;

Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường

4. Nhóm 04:

a) Nội dung thực hiện: đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

b) Trưởng nhóm: Ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

c) Thành viên nhóm, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường; Cục Quản lý Tài nguyên nước; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Viễn thám Quốc gia; Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường;

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Cục Quy hoạch đất đai, Vụ Chính sách và Pháp chế, Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai;

Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Đơn vị chủ trì chuẩn bị:

Cục Quy hoạch đất đai: chuẩn bị nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai: chuẩn bị nội dung điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai.

5. Nhóm 05:

a) Nội dung thực hiện: đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất.

b) Trưởng nhóm: Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

c) Thành viên nhóm:

Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường;

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Cục Quy hoạch đất đai, Cục Kiểm soát Quản lý và sử dụng đất, Vụ Chính sách và Pháp chế, Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai, Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính;

Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Đơn vị chủ trì chuẩn bị:

Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất: chuẩn bị nội dung liên quan đến tài chính đất đai, giá đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Cục Quy hoạch đất đai: chuẩn bị nội dung thu hồi đất để sử dụng mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Cục Kiểm soát Quản lý và sử dụng đất: chuẩn bị nội dung thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; thu hồi đất do chấm dứt sử dụng theo quy định pháp luật, tự nguyện trả lại đất; thống kê, kiểm kê đất đai; theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất.

6. Nhóm 06:

a) Nội dung thực hiện: đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

b) Trưởng nhóm: Ông Mai Văn Phấn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

c) Thành viên nhóm, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên và Môi trường, Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám Quốc gia;

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Cục Đăng ký đất đai, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai, Vụ Chính sách và Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai;

Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Cục Đăng ký đất đai.

7. Nhóm 07:

a) Nội dung thực hiện: đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phân loại đất; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

b) Trưởng nhóm: Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

c) Thành viên nhóm, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam, Cục Quản lý Tài nguyên nước;

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Vụ Chính sách và Pháp chế, Cục Quy hoạch đất đai, Cục Đăng ký đất đai, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai;

Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Vụ Chính sách và Pháp chế.

8. Nhóm 08:

a) Nội dung thực hiện: đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nạo, tố cáo, tranh chấp về đất đai; giám sát quản lý và sử dụng đất.

b) Trưởng nhóm: Ông Lê Vũ Tuấn Anh – Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành viên nhóm, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

Vụ Pháp chế Bộ;

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Vụ Chính sách và Pháp chế;

Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo chung trong tổ chức xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

2. Thứ trưởng Lê Minh Ngân, giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc xây dựng Đề cương chi tiết dự thảo Luật Đất đai; chuẩn bị nội dung dự thảo Luật; báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xây dựng Tờ trình dự án Luật; chỉ đạo xây dựng nội dung sửa đổi Luật Đất đai liên quan đến phân loại đất; điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai, giám sát quản lý và sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất; đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai và các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

3. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc việc rà soát các luật có liên quan đến Luật Đất đai; đánh giá tác động các chính sách sửa đổi, bổ sung; đánh giá thủ tục hành chính, báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật; chỉ đạo xây dựng nội dung sửa đổi Luật Đất đai liên quan đến quyền, trách nhiệm của Nhà nước; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nạo, tố cáo, tranh chấp về đất đai và các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

4. Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch.

5. Trưởng các nhóm được phân công có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch và hàng tuần, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ trưởng, Thứ trưởng.

6. Vụ Hợp tác quốc tế:

Chủ trì phối với Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai tổng hợp các tài liệu kinh nghiệm quốc tế có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Phối hợp, hỗ trợ Tổng cục Quản lý đất đai tìm kiếm và vận động nguồn lực từ các đối tác quốc tế (chuyên gia, kinh phí) cho việc xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

7. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổng hợp, cung cấp các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ liên quan đến lĩnh vực đất đai; phối với Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai.

8. Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến đất đai để cung cấp cơ sở lý luận cho việc đề xuất sửa đổi Luật Đất đai.

9. Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đưa tin các nội dung, tài liệu liên quan đến việc tổng kết thi hành Luật Đất đai; tổng hợp những phản ánh chính sách về đất đai được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện nhiệm vụ phân công theo Kế hoạch truyền thông đã được Bộ phê duyệt.

10. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính bố trí kinh phí thực hiện dự án Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ nguồn các hoạt động kinh tế và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

11. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện trong quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

12. Các đơn vị có thành viên tham gia các Nhóm tại Mục II Kế hoạch này có trách nhiệm có văn bản cử cán bộ tham gia gửi cho Trưởng nhóm./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available