LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 1745/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ

Quyết định 1745/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
1745/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành:
01/10/2021
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Bộ Giao thông Vận tải
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Nguyễn Văn Thể
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1745/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các chức danh kiêm nhiệm tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ như sau:

1. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

2. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông – Ủy viên Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.

3. Thứ trưởng Lê Đình Thọ – Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư TW Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Ban Tổ chức TW;
– Ủy ban Kiểm tra TW;
– Văn phòng TW;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
– Đảng bộ Khối các cơ quan TW;
– Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Thứ trưởng;
– Văn phòng BCSĐ Bộ GTVT;
– Công đoàn GTVT Việt Nam;
– Đảng ủy Bộ; Công đoàn CQ Bộ;
– Đoàn TNCSHCM Bộ;
– Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ;
– Các hội, hiệp hội ngành GTVT;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Lưu: VT, TCCB(V).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thể

 

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account