Mobile Menu

Quyết định 1774/QĐ-TTg 2021 chủ trương thực hiện Phi dự án Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1774/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
22/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đầu tư , Giao thông , Hàng hải
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1774/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6257/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 9 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Phi dự án: Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải.

3. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản.

4. Mục tiêu của Phi dự án:

– Mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

– Mục tiêu cụ thể: Trang bị cho lực lượng cứu nạn hàng hải của Bộ Giao thông vận tải những trang thiết bị có khả năng ứng dụng hiệu quả vào công tác tìm kiếm cứu nạn trên mặt biển và dưới mặt biển.

5. Tổng vốn dự kiến: 496,800 triệu Yên Nhật, tương đương khoảng 105.342 triệu đồng.

6. Danh mục trang thiết bị dự kiến tiếp nhận có 05 ô tô 15 chỗ và các trang thiết bị gồm xuồng cứu nạn, ống nhòm, hệ thống Sonar quét sườn.

Điều 2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

– Căn cứ Quyết định phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án của Thủ tướng Chính phủ, quyết định phê duyệt Văn kiện Phi dự án và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để gửi công hàm tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đề nghị xem xét viện trợ.

– Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và các tài sản công khác cho đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng các loại tài sản này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
Như Điều 3;

– TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh,

Lê Văn Thành;
– VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành,

Nguyễn Cao Lục;

các Vụ: CN, KTTH, TH;

– Lưu: VT, QHQT (2). HQ.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top