Mobile Menu

Quyết định 1793/QĐ-BGTVT 2021 điều chỉnh Kế hoạch thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông Vận tải
Số hiệu:
1793/QĐ-BGTVT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
14/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giao thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Đình Thọ
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

___________

Số: 1793/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

 

                                                                     

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (GTVT);

Căn cứ Văn bản số 4095/VPCP-CN ngày 18/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị đến cảng hàng không;

Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT (sau đây gọi là Kế hoạch), như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thí điểm quy định tại điểm a khoản 3 mục III của Kế hoạch thực hiện cho đến khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực thi hành.

2. Hiện tại, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đang được hoàn thiện theo chỉ đạo của Chính phủ, vì vậy các tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm nhưng chưa phê duyệt đơn vị triển khai thực hiện thí điểm (trừ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đang thực hiện thí điểm) cần bám sát tiến độ xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) khi xem xét, phê duyệt thí điểm thực hiện dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô trên địa bàn, đảm bảo khả thi về thời gian khi thực hiện thí điểm.

3. Các nội dung trong Kế hoạch đã hướng dẫn thực hiện theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; các nội dung trong Kế hoạch đã hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thì được thực hiện theo Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tham gia thí điểm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

– PTTg Lê Văn Thành (để b/c);

Bộ trưởng (để b/c);

Văn phòng Chính phủ;

Các Bộ: Công an, Tài chính;

Ủy ban ATGT Quốc gia;

– UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh;

Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

Lưu VT, V.Tải (Phongdq, 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top