Mobile Menu

Quyết định 1812/QĐ-TTg 2021 công nhận huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới 2020

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1812/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
28/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Hành chính
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

 Số: 1812/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

________________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 6773/TTr-BNN-VPĐP ngày 20 tháng 10 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Công nhận huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Yên Dũng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Ban chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các thành viên BCĐ TW C
hương trình MTQG                   xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

– Văn phòng Điều phối NTM TW (Bộ NNPTNT);

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang;

– Sở NN&PTNT, Văn phòng ĐP NTM tỉnh Bắc Giang;

– Huyện ủy, UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

– VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, CN, TKBT, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, NN (3) Hg

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top