Mobile Menu

Quyết định 1881/QĐ-BTC 2021 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số hiệu:
1881/QĐ-BTC
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
24/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Tạ Anh Tuấn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
______

Số: 1881/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch – Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 04/3/2021, Quyết định số 993/QĐ-BTC ngày 14/5/2021, Quyết định số 1227/QĐ-BTC ngày 25/6/2021, Quyết định số 1230/QĐ-BTC ngày 25/6/2021, Quyết định số 1695/QĐ-BTC ngày 08/9/2021 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-BTC ngày 22/9/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với Cục Kế hoạch – Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 được giao, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

Kho bạc nhà nước;

Kiểm toán nhà nước;

Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);

Cục TH&TKTC (để công khai);

Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

 

 

 

Phụ lục I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Cục Kế hoạch – Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1881/QĐ-BTC ngày 24/9/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

2.1

Chi mua sắm tài sản

11,474,000

11,474,000

0

2.2

Chi khác

-11,474,000

-11,474,000

0

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Mục I.2.2.1: Kinh phí mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan Bộ Tài chính, trong đó đã bao gồm kinh phí nộp lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông 02 xe ô tô chuyên dùng là 1.024 triệu đồng.

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top