Quyết định 1894/QĐ-BNN-PC 2022 Kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_________

Số: 1894/QĐ-BNN-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”;

Căn cứ Công văn số 301/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/4/2022 về công tác xây dựng thể chế, pháp luật;

Thực hiện Công văn số 2321/BNN-PC ngày 18/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức truyền thông tiếp thị chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng (để b/c);

Lãnh đạo Bộ NN và PTNT;

Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);

Cổng thông tin điện tử Bộ NN PTNT;

Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

KẾ HOẠCH

Truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1894/QĐ-BNN-PC ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường hiệu quả, đảm bảo gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Công văn số 301/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/4/2022 về công tác xây dựng thể chế, pháp luật; Công văn số 2321/BNN-PC ngày 18/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức truyền thông tiếp thị chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

b) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thông qua việc tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thông qua truyền thông tiếp thị các dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình lập đề nghị, xây dựng, thông qua, ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo;

c) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong hoạt động truyền thông, tiếp thị dự thảo chính sách góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ.

2. Yêu cầu

a) Về nội dung, hình thức, thời điểm truyền thông, tiếp thị dự thảo chính sách trong dự thảo văn bản QPPL: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2321/BNN-PC ngày 18/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức truyền thông tiếp thị chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

b) Các đơn vị thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, dự toán và thanh quyết toán đối với hoạt động do mình chủ trì; sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác truyền thông, tiếp thị chính sách.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ (Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế:

Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; Tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất.

Đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

2. Các đơn vị thuộc Bộ:

Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác truyền thông, tiếp thị chính sách của đơn vị, bố trí kinh phí để thực hiện công tác này trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Chịu trách nhiệm trong việc truyền thông, tiếp thị chính sách do đơn vị chủ trì tham mưu dự thảo, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai.

Kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông, tiếp thị chính sách của đơn vị mình.

Gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Pháp chế) trước ngày 30/11/2022 để tổng hợp.

3. Vụ Tài chính:

Tổng hợp và bố trí kinh phí cho công tác truyền thông, tiếp thị chính sách theo quy định.

Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí cho công tác truyền thông, tiếp thị chính sách theo đúng quy định.

4. Các cơ quan báo chí, thông tin của Bộ:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách của đơn vị.

Củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí đảm bảo tác truyền thông, tiếp thị chính sách đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài, trang thông tin điện tử để tác truyền thông, tiếp thị chính sách cho đối tượng chịu sự tác động của chính sách trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật./.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Phụ lục:

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1894/QĐ-BNN-PC ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện

1.1

Xây dựng trình Bộ ban hành kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách của Bộ

Vụ Pháp chế chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5/2022

1.2

Xây dựng, ban hành kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách của đơn vị

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, Vụ Pháp chế phối hợp

Tháng 5/2022

II

Tổ chức truyền thông, tiếp thị chính sách trong các dự thảo Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2.1

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Cục Chăn nuôi chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5/2022

2.2

Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi đến năm 2030.

Cục Chăn nuôi chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5­ 11/2022

2.3

Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5­ 11/2022

2.4

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5­ 11/2022

2.5

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Tổng cục Phòng, chống thiên tai chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5-9/2022

2.6

Nghị định về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Thay thế Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014).

Tổng cục Thủy sản chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5­ 11/2022

III

Tổ chức truyền thông, tiếp thị chính sách trong các dự thảo Thông tư của Bộ

3.1

Thông tư sửa đổi Thông tư số 21/2019/TT BNNPTNT ngày 28/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

Cục Chăn nuôi chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5 – 11/2022

3.2

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Cục Thú y chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5 -6/2022

3.3

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Cục Thú y chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5 -6/2022

3.4

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 ban hành quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Cục Thú y chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5 -9/2022

3.5

Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu (Thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015).

Cục Thú y chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5 -9/2022

3.6

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT.

Cục Thú y chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 5 -9/2022

3.7

Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Văn phòng Điều phối NTMTƯ chủ trì, Vụ Pháp chế phối hợp

Tháng 5 -6/2022

IV

Tổng hợp, báo cáo công tác truyền thông, tiếp thị chính sách

4.1

Tổng hợp, báo cáo công tác truyền thông, tiếp thị chính sách của Bộ

Vụ Pháp chế chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 11 – 12/2022

4.2

Tổng hợp, báo cáo công tác truyền thông, tiếp thị chính sách của nội bộ các đơn vị

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì; Vụ Pháp chế phối hợp

Tháng 11 – 12/2022

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

about:blank

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần