LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 1937/QĐ-BTC 2021 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước

Quyết định 1937/QĐ-BTC 2021 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
1937/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
04/10/2021
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Bộ Tài chính
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Tạ Anh Tuấn
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

BỘ TÀI CHÍNH
______

Số: 1937/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch – Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

Kho bạc nhà nước;

Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);

Cục TH&TKTC (để công khai);

Kiểm toán nhà nước;

Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

 

 

 

 

Phụ lục số I.a

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Cục Kế hoạch – Tài chính

số đơn vị QHNSNN: 1057530

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1937/QĐ-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó:

Nguồn NSNN

Nguồn khác

1

2

3 = 4+5

4

5

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-664.264,71

-664.264,71

0

 

 

 

 

 

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-664.264,71

-664.264,71

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

-664.264,71

-664.264,71

0

 

Chi khác

-664.264,71

-664.264,71

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

– Mục 1.1: Điều chỉnh để bố trí dự toán cho các đơn vị được Bộ giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình hợp tác năm 2021 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 1936/QĐ-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính./.

 

 

Phụ lục số I.b

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Cục Kế hoạch – Tài chính

số đơn vị QHNSNN: 1057530

Mã số KBNN giao dịch: 0003

(Kèm theo Quyết định số 1937/QĐ-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

1

2

3 = 4+5

4

5

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-57.335,29

-57.335,29

0

 

 

 

 

 

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-57.335,29

-57.335,29

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

-57.335,29

-57.335,29

0

a

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

-57.335,29

-57.335,29

0

 

 

 

 

 

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

– Mục 1.1: Điều chỉnh dự toán (số dư dự toán năm 2020 chuyển sang) để bổ sung dự toán cho các đơn vị được Bộ giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình hợp tác năm 2021 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 1936/QĐ-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính./.

 

 

Phụ lục số II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Học viện Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1110610

(Kèm theo Quyết định số 1937/QĐ-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

1

2

3 = 4+5

4

5

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

721.600

721.600

0

 

 

 

 

 

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

0

0

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

721.600

721.600

0

2.1

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

721.600

721.600

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục 2.1: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2021 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 1936/QĐ-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính.

2. Học viện Tài chính:

Thực hiện điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch – Tài chính): Kết quả điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo phụ lục điều chỉnh dự toán và quyết định điều chỉnh dự toán năm 2021 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

Start typing to see posts you are looking for.
My account