LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 1943/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và đa khoa tỉnh Thái Bình

Quyết định 1943/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và đa khoa tỉnh Thái Bình
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
1943/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
18/11/2021
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Thủ tướng Chính phủ
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Phạm Bình Minh
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 1943/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 7525/TTr-BKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021 và 7524/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, với nội dung chính như sau:

– Mục tiêu Dự án: Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế nguy hại cho hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

– Kết quả chính:

+ Đầu tư hệ thống xử lý tập trung chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại Bệnh viện Phụ sản phục vụ cho Bệnh viện Phụ sản và các bệnh viện khác đóng trên địa bàn thành phố Thái Bình;

+ Đầu tư hệ thống xử lý tập trung chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại Bệnh viện đa khoa Thái Thụy phục vụ cho Bệnh viện đa khoa Thái Thụy và các cơ sở y tế khác đóng trên địa bàn huyện Thái Thụy;

+ Cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ đạt quy chuẩn môi trường.

– Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình:

– Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

– Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ sung và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm tương ứng cho Dự án sau điều chỉnh.

– Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;

– Như Điều 3;

– VPCP: BTCN,

 PCN Nguyễn Xuân Thành,

 các Vụ: TH, PL, KTTH;

– Lưu: VT, QHQT (2).NL

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account