Mobile Menu

Quyết định 1956/QĐ-BTNMT 2021 Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua phòng, chống và chiến thắng COVID-19 ngành TNMT

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu:
1956/QĐ-BTNMT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
13/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Tài nguyên-Môi trường , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Hồng Hà
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

__________

Số: 1956/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của ngành tài nguyên và môi trường

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của ngành tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Hội đồng TĐ-KT Trung ương (để b/c);

– Ban TĐ-KT Trung ương (để b/c);

– Các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Đảng ủy; Công đoàn; Hội Cựu chiến binh; Đoàn TNCSHCM Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Lưu VT, Vụ TĐKTTT, V.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

___________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “CẢ NƯỚC ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19” CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1956/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

____________________

 

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả cao, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tập thể, cá nhân ngành tài nguyên và môi trường tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

b) Đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào; đẩy mạnh tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

c) Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; động viên, lôi cuốn các tập thể, cá nhân toàn Ngành tích cực chủ động tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, kịp thời, huy động được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tài nguyên và môi trường tham gia.

b) Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp khẩn trương triển khai ngay, thường xuyên sát sao kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Phong trào; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, đầy đủ, sâu rộng các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu, tin tưởng, thực hiện.

2. Từng cá nhân, tập thể đề cao vai trò, trách nhiệm chủ động thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch với phương châm “mỗi cán bộ, công chức, lao động là một chiến sĩ”, “mỗi cơ quan, đơn vị là một pháo đài chống dịch” theo kế hoạch, kịch bản được xây dựng khoa học, bài bản để chiến thắng đại dịch.

3. Đảm bảo an sinh, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống người lao động; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, hạn chế thiệt hại về người, tài sản, nhất là ở vùng có dịch.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2021 gắn với Phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sáng tạo trong điều kiện dịch bệnh.

5. Xây dựng, ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hoặc trực tiếp huy động, hỗ trợ sức người, sức của cùng với cả nước phòng, chống và chiến thắng đại dịch.

III. TIÊU CHÍ VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được xem xét khen thưởng khi đạt một trong các tiêu chí sau:

Làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp tạo sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức, sự đồng thuận trong hành động để phòng chống đại dịch.

Xây dựng được kế hoạch hoặc kịch bản một cách khoa học, bài bản, khả thi và tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực hiện được “mục tiêu kép” vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch.

Phát động và thực hiện thành công phong trào đảm bảo an sinh, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống người lao động; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, hạn chế thiệt hại về người, tài sản, nhất là ở vùng có dịch; quyên góp, huy động được sức người, sức của đóng góp cho phòng, chống và chiến thắng đại dịch.

Tích cực, trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch tại cơ quan đơn vị hoặc tham gia lực lượng chống dịch tại tuyến đầu các vùng dịch.

Có nhiều sáng kiến, đổi mới sáng tạo hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh.

Đề xuất xây dựng, ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để ổn định, khôi phục sản xuất kinh doanh, đời sống trong sau đại dịch.

2. Hình thức khen thưởng

Các cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tùy theo mức độ, phạm vi ảnh hưởng; hồ sơ, xét khen thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường, các Khối, Cụm thi đua căn cứ điều kiện cụ thể, chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; định kỳ 06 tháng, hằng năm sơ kết, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ và Bộ trưởng.

3. Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử của Bộ, các Tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./.

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top