Mobile Menu

Quyết định 2106/QĐ-UBND Nam Định 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Số hiệu:
2106/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
30/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Hành chính
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Đình Nghị
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

_________

Số: 2106/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Nam Định, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2026/TTr-SNV ngày 24/9/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

VPCP (Cục KSTTHC);

Cổng TTĐT tỉnh;

Lưu: VP1, VP11.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị

 

 

 

 

PHỤ LỤC DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN THƯ – LƯU TRỮ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ

(Kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

_____________

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc

– Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.

– Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.

Trung tâm Lưu trữ tỉnh

Thực hiện theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC

–  Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011.

–  Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

–  Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các lưu trữ lịch sử;

–  Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

2

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ

–   Thời hạn phê duyệt, cấp bản sao và chứng thực tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu.

–   Thời hạn phê duyệt cấp bản sao, chứng thực tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.

Trung tâm Lưu trữ tỉnh

Thực hiện theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC

–  Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011.

–  Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

–  Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các lưu trữ lịch sử;

–  Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

3

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh

Không

–  Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011.

–  Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

–   Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ ;

–  Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

 

 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

1

2.001540.000.00.00.H40

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Thông tư số 02/2020/TT-BNV

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top