Mobile Menu

Quyết định 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ 2021 Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2021
(ban hành kèm theo Quyết định số 2019/QĐ-HĐĐGHNNKĐ ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021)

 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Điều 2. Tài sản đấu giá

Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường (HS 17.01), gồm:

1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 76.000 tấn đường thô.

2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 32.000 tấn đường tinh luyện.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, các thương nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức đấu giá

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công khai, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thương nhân tham gia đấu giá.

Điều 5. Đối tượng được tham gia đấu giá

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021. Theo đó:

1. Thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quy chế này.

2. Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

Điều 6. Phương thức đấu giá

1. Thương nhân được quyền tham gia đấu giá thông qua Phiếu bỏ giá quy định tại Điều 9 Quy chế này. Mỗi thương nhân có thể bỏ giá với mức giá đăng ký bằng hoặc khác nhau cho 01 đơn giá và số lượng đăng ký tối đa không vượt quá 20.000 tấn.

Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn.

2. Thương nhân đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá. Số tiền đặt trước được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế này.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tham gia đấu giá

1. Thương nhân tham gia đấu giá có các quyền sau:

a) Được bỏ giá để trúng quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo Quy chế này.

b) Thương nhân được Hội đồng đấu giá xét chọn theo quy định tại Điều 10 Quy chế này được tham gia trực tiếp Phiên đấu giá.

2. Thương nhân tham gia đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá do Hội đồng đấu giá ban hành.

b) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

1. Thương nhân trúng đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các quyền sau:

a) Được nhận văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá.

b) Được nhập khẩu đường trực tiếp hoặc ủy thác cho thương nhân khác nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Thương nhân trúng đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp số tiền trúng đấu giá vào tài khoản của Bộ Công Thương trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn).

Tài khoản nộp tiền quy định cụ thể tại Điều 15 Quy chế này.

b) Nộp chứng từ xác nhận đã trả tiền trúng đấu giá về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương – địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nếu trong thời hạn trên, thương nhân không nộp tiền trúng đấu giá (thời điểm nộp tiền là thời điểm tài khoản của Bộ Công Thương báo đã nhận tiền) thì thông báo kết quả trúng đấu giá sẽ tự động hết hiệu lực và được Hội đồng đấu giá xử lý theo Khoản 3 Điều 14 Quy chế này.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được số tiền trúng đấu giá của thương nhân, Bộ Công Thương sẽ có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân.

3. Thương nhân nhận được thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường chỉ được nhập khẩu đường phục vụ sản xuất; không được mua bán, chuyển nhượng.

 

Chương II: ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

1. Mỗi thương nhân chỉ gửi một túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, bao gồm:

a) Phiếu bỏ giá (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này).

Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, có dấu niêm phong của thương nhân và để trong túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá.

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

c) Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 01 bản sao.

2. Túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá được dán kín, có dấu niêm phong và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau:

a) Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

b) Tên thương nhân.

c) Thông tin liên lạc (Số điện thoại, địa chỉ email).

3. Nơi nhận, thời điểm nhận hồ sơ

a) Sau khi có thông báo tổ chức đấu giá, các thương nhân gửi túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá.

b) Thời điểm gửi hồ sơ chậm nhất là 05 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương).

4. Xét duyệt hồ sơ

a) Thời gian Hội đồng đấu giá thông báo thương nhân được xét chọn tham gia Phiên đấu giá chậm nhất là 03 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

b) Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, Hội đồng đấu giá sẽ thông báo (có thể bằng văn bản, điện thoại, email, v.v…) để thương nhân nộp bổ sung cho bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá chậm nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

Điều 10. Điều kiện để được tham gia Phiên đấu giá

Thương nhân được tham gia Phiên đấu giá khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Thương nhân có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 9 Quy chế này và được Hội đồng đấu giá xét chọn.

 

Chương III: TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG

 

Điều 11. Chuẩn bị đấu giá

1. Thông báo tổ chức đấu giá

Hội đồng đấu giá thông báo về quy trình đấu giá, giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (thông báo chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, báo Công Thương, báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam) chậm nhất là 14 ngày trước khi tiến hành Phiên đấu giá. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, Hội đồng đấu giá sẽ công khai thông báo về các nội dung đấu giá cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc.

2. Niêm yết đấu giá

a) Hội đồng đấu giá thực hiện niêm yết việc tổ chức bán đấu giá tại trụ sở Bộ Công Thương (địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất 07 ngày trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

b) Nội dung niêm yết gồm:

– Tên, địa chỉ của Hội đồng;

– Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;

– Chủng loại đường, số lượng đường được đấu giá, đối tượng tham gia đấu giá;

– Giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường;

– Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá;

– Những thông tin khác có liên quan.

Điều 12. Giá khởi điểm, tiền đặt trước

1. Giá khởi điểm và bước giá do Hội đồng đấu giá quy định và công bố tại thông báo tổ chức đấu giá và niêm yết đấu giá.

2. Tiền đặt trước: Số tiền đặt trước có giá trị tương đương với 10% giá trị của số lượng đường thương nhân đăng ký tham gia đấu giá được tính theo giá khởi điểm.

Điều 13. Hình thức đấu giá

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Thương nhân gửi hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 9 Quy chế này để Hội đồng đấu giá kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo cho thương nhân tham dự hoặc bổ sung hồ sơ theo quy định tài Khoản 4 Điều 9. Riêng Phiếu bỏ giá để trong phong bì riêng, có dấu niêm phong của thương nhân, chỉ được mở ra tại Phiên đấu giá để xét chọn thương nhân trúng đấu giá theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

 

Chương IV: KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

 

Điều 14. Thông báo kết quả đấu giá

1. Tại Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá tiến hành mở Phiếu bỏ giá của thương nhân được xét chọn theo Điều 10 Quy chế này. Sau đó Hội đồng thông báo toàn bộ kết quả trả giá của tất cả các thương nhân được xét chọn tham gia Phiên đấu giá.

2. Thương nhân trúng đấu giá là thương nhân có Phiếu bỏ giá quy định tại Điều 9 Quy chế này với mức giá cao từ trên xuống theo thứ tự đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quy chế này nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.

Trường hợp các thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá đưa ra bằng nhau với tổng lượng hạn ngạch thuế quan đăng ký lớn hơn lượng hạn ngạch thuế quan còn lại thì sẽ chia lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp số lượng hạn ngạch được chia bị lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn số.

3. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 từ chối nhận kết quả trúng đấu giá thì thương nhân trả giá thấp hơn liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét phê duyệt trúng đấu giá bổ sung.

Trường hợp có nhiều thương nhân có Phiếu bỏ giá liền kề với mức giá đưa ra bằng nhau thì sẽ chia lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp số lượng hạn ngạch được chia bị lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn số hoặc theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

Kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân cùng với danh sách thương nhân trúng đấu giá sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, báo Công Thương, báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam ngay sau Phiên đấu giá.

Điều 15. Phương thức thu tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

Tiền trúng đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 được thu toàn bộ một lần trước khi Bộ Công Thương thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường.

Thương nhân trúng đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Bộ Công Thương (tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công Thương, số tài khoản 999996739999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thanh Nhàn, Hà Nội).

Thời hạn nộp tiền mua hạn ngạch thuế quan của thương nhân trúng đấu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

Điều 16. Xử lý tiền đặt trước

1. Thương nhân trúng đấu giá khi nộp tiền trúng đấu giá thì số tiền đặt trước được trừ vào số tiền trúng đấu giá phải nộp của thương nhân.

2. Thương nhân đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá được hoàn lại tiền đặt trước trong vòng 03 ngày làm việc sau khi Phiên đấu giá kết thúc trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Thương nhân trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả đấu giá, thương nhân vi phạm quy chế đấu giá và bị truất quyền tham gia đấu giá không được hoàn lại tiền đặt trước.

Điều 17. Trường hợp không được tham gia Phiên đấu giá

1. Thương nhân có Phiếu bỏ giá, hồ sơ không hợp lệ.

2. Thương nhân có văn bản xin rút không tham gia đấu giá.

3. Thương nhân vi phạm Quy chế đấu giá và đã bị truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 18. Hủy kết quả đấu giá

Việc hủy kết quả đấu giá thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về bán đấu giá.

Điều 19. Quản lý, sử dụng kinh phí bán đấu giá

1. Chi phí phục vụ cho việc tổ chức đấu giá của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được từ việc bán đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

2. Toàn bộ số tiền trúng đấu giá, sau khi trừ chi phí quy định tại Khoản 1 Điều này, được nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

Chương VI: TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

 

Điều 21. Trách nhiệm của Hội đồng đấu giá

Sau khi kết thúc phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương kết quả đấu giá để Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch cho thương nhân trúng đấu giá.

Điều 22. Tổ chức thực hiện

1. Các thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các cơ quan, tổ chức, thương nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

PHIẾU BỎ GIÁ
(Kèm theo Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021)

Kính gửi: Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
(Địa chỉ: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương – 23 Ngô Quyền, Hà Nội)

1. Tên Thương nhân:

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                              Email:

4. Ngành nghề kinh doanh:

5. Tên sản phẩm sản xuất, tinh luyện: Bánh kẹo, nước giải khát, đường tinh luyện.

6. Nhu cầu sử dụng đường để sản xuất sản phẩm năm 2021 (tấn):

Ghi chú: Tổng số lượng đăng ký không vượt quá 20.000 tấn.

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top