Mobile Menu

Quyết định 2182/QĐ-BKHCN 2021 gia hạn thời gian thực hiện dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

__________

Số: 2182/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” (Chương trình Nông thôn miền núi)

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Nông thôn miền núi;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình Nông thôn miền núi;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BKHCN ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (đợt 2);

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tại Công văn số 598/SKHCN-QLKH ngày 20/7/2021 về việc đề nghị cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện thêm 12 tháng (đến hết tháng 9/2022) đối với dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt và phế thải nông nghiệp tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Báido Công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái chủ trì.

Điều 2. Các ông (bà) Chủ nhiệm dự án, Thủ trưởng Tổ chức chủ trì dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, sản phẩm và kinh phí đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chủ nhiệm dự án, Thủ trưởng Tổ chức chủ trì dự án, Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, Chánh Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, ĐP, VPNTMN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Giang

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top