Quyết định 22/2021/QĐ-UBND Thanh Hóa Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

__________

Số: 22/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

                                                              

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X);

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá tại Tờ trình số 511/TTr-LHH ngày 24/8/2021; của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1159/STP-XDVB ngày 23/6/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3 Quyết định;

– TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);

– Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

– Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;

– Ủy ban MTTQ tỉnh;

– Lưu VT, Pg NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TICH

 

 

 

Lê Đức Giang

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

 

QUY CHẾ

Xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá

22(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa

___________________

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích

1. Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông qua việc tôn vinh nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích, phát huy tài năng đội ngũ trí thức, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

3. Là một hình thức thi đua yêu nước, thể hiện trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác vận động trí thức; đồng thời, thông qua hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn xét chọn, thẩm quyền quyết định, hình thức, thời điểm tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Là công dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thanh Hoá, có thành tích trong hoạt động KH&CN, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hoá, có đăng ký tham gia xét chọn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu.

 

Chương II. NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN

 

Điều 4. Nguyên tắc xét chọn

Việc xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu phải đảm bảo tính chính xác, công khai minh bạch; ghi nhận đúng mức đóng góp của trí thức KH&CN, đảm bảo đúng quy định tại Quy chế này và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn

1. Điều kiện tiêu chuẩn chung:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tư tưởng chính trị vững vàng, trong sáng, trung thành và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Có uy tín trong nội bộ cơ quan, tổ chức; uy tín đối với đội ngũ trí thức của ngành, lĩnh vực, địa phương.

c) Không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang bị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét kỷ luật; không có tiền án, tiền sự.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

Ngoài đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu trên, ứng viên phải đáp ứng được một trong các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

b) Chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên nghiệm thu đạt loại xuất sắc, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội, góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

c) Là chủ nhiệm công trình đạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh hoặc đạt giải Ba trở lên Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam.

d) Là chủ nhiệm của công trình đạt một trong các giải thưởng áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, gồm: Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng; Giải thưởng Lương Đình Của do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng về KH&CN của các tổ chức quốc tế.

 

Chương III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CHỌN VÀ HÌNH THỨC TÔN VINH

 

Điều 6. Hội đồng xét chọn danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu

1. Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, tối thiểu có 09 thành viên, thành phần gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo của tỉnh Thanh Hoá.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa và lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Các ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh; một số sở, ban, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

d) Thư ký Hội đồng: Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng: Đánh giá, thẩm định hồ sơ; xét chọn ứng viên có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận và tặng thưởng danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá.

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:

a) Các cuộc họp Hội đồng chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng có mặt và do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập (trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền chủ trì). Các cuộc họp của Hội đồng phải được ghi biên bản; biên bản và phiếu bầu phải được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định.

b) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo đa số bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín đạt khi được ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

c) Hội đồng được thành lập theo từng đợt xét chọn và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Cơ quan thường trực Hội đồng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá, có nhiệm vụ:

a) Đề cử danh sách ứng viên tham gia xét chọn;

b) Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để Hội đồng làm việc;

c) Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng theo quy định;

d) Lưu trữ, bảo mật hồ sơ theo quy định.

Điều 7. Hồ sơ tham gia xét chọn

1. Phiếu đăng ký tham dự xét chọn (theo mẫu 01-TVTT đính kèm).

2. Báo cáo thành tích cá nhân có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý (theo mẫu 02-TVTT đính kèm).

3. Các quyết định, tài liệu minh chứng thành tích được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều 8. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

1. Quy trình xét chọn danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu:

a) Thông báo tổ chức xét chọn: Vào tháng 02 của năm tổ chức xét chọn, tôn vinh, quan Thường trực Hội đồng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

b) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân tham gia xét chọn, tôn vinh lập hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này, gửi về cơ quan thường trực Hội đồng từ ngày thông báo đến ngày 18/5 của năm tổ chức xét chọn, tôn vinh.

c) Họp Hội đồng xét chọn: Thực hiện theo nguyên tắc được quy định tại Khoản 3, Điều 6 của Quy chế này.

d) Hồ sơ trình, gồm:

Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá (kèm theo danh sách đề nghị).

Báo cáo kết quả họp Hội đồng (kèm theo biên bản họp Hội đồng).

2. Quy trình, hồ sơ xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

a) Quy trình xét tặng Bằng khen:

quan Thường trực Hội đồng hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét (qua Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh).

– Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Hồ sơ trình, gồm:

Tờ trình của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh;

Quyết định công nhận danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá” của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá;

Báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen.

Điều 9. Hình thức tôn vinh

1. Trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và biểu trưng “Trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá”.

2. Lễ tôn vinh được tổ chức định kỳ 02 năm 1 lần, mỗi lần không quá 10 người, bắt đầu từ năm 2022. Nghi thức Lễ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

Chương IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRÍ THỨC KH&CN TIỂU BIỂU TỈNH THANH HÓA.

 

Điều 10. Quyền lợi

1. Người đạt danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa được hưởng các quyền lợi quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quy chế này; được ưu tiên mời tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề về KH&CN, đổi mới sáng tạo do tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức.

2. Danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa là một trong những điều kiện để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và xem xét các thành tích trong phong trào thi đua hằng năm theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm

1. Trí thức được tôn vinh có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân phổ biến, chuyển giao, áp dụng các giải pháp, sáng kiến, kết quả các công trình KH&CN vào sản xuất và đời sống, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

2. Giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.

 

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 12. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh hóa từ nguồn ngân sách tỉnh, được bố trí trong dự toán hằng năm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa theo quy định.

b) Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

c) Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện quy trình xét chọn và tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

d) Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tặng Bằng khen cho các trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa được tôn vinh theo quy định.

3. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, tổ chức triển khai thực hiện hiện việc xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu; xác nhận, cung cấp thông tin, số liệu về các chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu đạt loại xuất sắc được đề xuất xét chọn, tôn vinh.

4. Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiểu biểu của tỉnh.

5. Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu của tỉnh.

6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa triển khai thực hiện việc xét chọn trí thức KH&CN ở đơn vị; lựa chọn, giới thiệu ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tham gia xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị thu hồi danh hiệu và xử lý theo quy định.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu qu Quy chế này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

Mẫu: 01-TVTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT CHỌN, TÔN VINH DANH HIỆU TRÍ THỨC KH&CN TIÊU BIỂU TỈNH THANH HOÁ NĂM ….

 

Kính gửi: Hội đồng xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá

 

1. Họ tên người đăng ký:

2. Ngày, tháng, năm sinh:                                                  3. Giới tính:

4. Địa chỉ thường trú:

5. Điện thoại:                                                                    6. Email:

7. Đơn vị công tác:

8. Chức vụ:

9. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

10. Học hàm, học vị:

Đối chiếu vào điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn được quy định tại Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa, tôi thấy mình có đủ điều kiện để đăng ký tham dự xét chọn, tôn vinh danh hiệu trên.

Tôi xin gửi kèm theo Phiếu đăng ký tham dự xét chọn: Báo cáo thành tích, hồ sơ, tài liệu có liên quan (ghi rõ tên cụ thể của hồ sơ, tài liệu).

Tôi xin cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong Báo cáo thành tích và hồ sơ, tài liệu gửi kèm.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

…., ngày… tháng… năm…..

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

                                      

 

Mẫu: 02-TVTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá năm …

____________

 

I. Thông tin chung

Họ và tên:                                 Giới tính: Nam/ Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:              Dân tộc:

Quê quán:

Nơi thường trú:

Đơn vị công tác hiện nay:

Học hàm, học vị:

Điện thoại:

Chức năng, nhiệm vụ được giao:

II. Thành tích đạt được (trong vòng 05 năm tính đến thời điểm xét tôn vinh)

1. Thành tích chung:

a) Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống và chấp hành chủ trương, đường lối của Đ ng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Về uy tín trong nội bộ cơ quan, tổ chức; uy tín đối với đội ngũ trí thức của ngành, lĩnh vực, địa phương.

2. Thành tích cụ thể:

a) Thành tích trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh: Tham gia công tác hội (trong vòng 05 năm tính đến thời điểm xét tôn vinh). Có nhiều đóng góp cho công tác: Xây dựng và phát triển tổ chức; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ…

b) Thành tích là chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên nghiệm thu đạt loại xuất sắc, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh: Nêu rõ ý tưởng hình thành nhiệm vụ KH&CN, tên nhiệm vụ KH&CN, nội dung chính của nhiệm vụ KH&CN, kết quả nghiệm thu đánh giá của hội đồng khoa học, hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn.

c) Thành tích là chủ nhiệm công trình đạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh hoặc đạt giải Ba trở lên Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam: Nêu rõ ý tưởng hình thành; tên giải pháp, công trình đạt giải; nội dung chính của công trình, giải pháp; tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế xã hội; kết quả ứng dụng vào thực tiễn.

d) Thành tích là chủ nhiệm của công trình đạt một trong các giải thưởng áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, gồm: Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng; Giải thưởng Lương Đình Của do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng về KH&CN của các tổ chức quốc tế: Nêu rõ ý tưởng hình thành; tên công trình đạt giải; nội dung chính của công trình; tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế xã hội; kết quả ứng dụng vào thực tiễn.

(Hồ sơ kèm theo đối với thành tích khai tại các điểm b, c, d của tiểu mục 2 là các quyết định, tài liệu minh chứng thành tích được cơ quan có thẩm quyền cấp).

III. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng hoặc hình thức vinh danh khác đã đạt được (trong vòng 05 năm tính đến thời điểm xét tôn vinh) (ghi rõ số quyết định ngày… tháng… năm… ban hành, về thành tích…).

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng.

2. Giải thưởng và tôn vinh khác.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

…., ngày …. tháng…. năm….

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available