Mobile Menu

Quyết định 2251/QĐ-BGTVT chuyển đoạn luồng hàng hải sông Sài Gòn thành luồng đường thủy quốc gia

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______________

Số: 2251/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển đoạn luồn hàng hải sông Sài Gòn, đoạn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè thành luồng đường thủy nội địa quốc gia

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 18/2020/TT-BGTVT ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa;

Xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại văn bản số 2293/CĐTNĐ-QLKCHT ngày 26/10/2020 về việc chuyển tuyến luồng hàng hải sông Sài Gòn đoạn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè thành đường thủy nội địa quốc gia và văn bản số 4457/CHHVN-PC ngày 24/11/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển đoạn luồng hàng hải sông Sài Gòn, đoạn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè thành luồng đường thủy nội địa quốc gia; chiều dài 2,2 km.

Điều 2.

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện các thủ tục chuyển đoạn luồng hàng hải từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè thành luồng đường thủy nội địa quốc gia; thống nhất với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Tổng công ty BĐATHH miền Nam việc bàn giao, tiếp nhận tuyến luồng nêu trên đảm bảo công tác quản lý được liên tục và hoạt động giao thông đường thủy được an toàn, thông suốt;

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải khi chuyển đoạn luồng hàng hải nêu trên thành đường thủy nội địa quốc gia theo quy định tại Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018, Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ.

3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty BĐATHH miền Nam tổ chức tiếp nhận, quản lý tuyến luồng; thiết lập hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và tổ chức quản lý, bảo trì đoạn luồng đường thủy nội địa quốc gia nêu trên;

b) Cập nhập đoạn luồng đường thủy nội địa quốc gia nêu trên vào danh mục đường thủy nội địa quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– UBND thành phố Hồ Chí Minh;
– Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh;
– Cổng TTĐT Bộ GTVT;
– Lưu: VT, KCHT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Nhật

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top