Quyết định 2490/QÐ-BVHTTDL 2021 xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật


Xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Ngày 23/9/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2490/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Báo Văn hóa và các đơn vị có liên quan xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2021 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Ngoài ra, Quyết định này thay thế Quyết định 1297/QĐ-BVHTTDL ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2490/QÐ-BVHTTDL tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần