Mobile Menu

Quyết định 2596/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 Chương trình phát triển du lịch đến năm 2025

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

STT

Danh mục công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện/hoàn thành

Ghi chú

I

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phát triển du lịch

1

Xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến, quán triệt sâu sắc quan điểm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực phát triển du lịch theo định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các cấp ủy đảng, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

2021 – 2022

 

II

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong phát triển du lịch

1

Tham mưu ban hành các văn bản quy định và triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới đối với lĩnh vực du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Theo Kế hoạch

 

2

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh khi tham gia các hoạt động tập trung đông người

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

 

Theo Kế hoạch

 

3

Tham mưu thành lập cơ sở lưu trú làm khu cách ly tập trung có thu phí

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Y tế, các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Theo Kế hoạch

 

4

Ưu tiên tiêm đủ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho lao động ngành du lịch

Sở Y tế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, doanh nghiệp du lịch liên quan

2021

 

5

Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, khu, điểm du lịch, tạo điểm đến an toàn cho du khách

Sở Y tế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, doanh nghiệp du lịch liên quan

Theo Kế hoạch

 

6

Tiếp tục triển khai Quyết định số 85/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid- 19 trên lĩnh vực du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Y tế, các Sở, ngành, đơn vị liên quan, doanh nghiệp du lịch

Theo Kế hoạch

 

III

Đổi mới nhận thức, tư duy phát triển du lịch

1

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Sở, Ban, ngành, các đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông và các địa phương

2021-2022

 

2

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phát triển du lịch, phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững tỉnh Quảng Nam; nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Sở, Ban, ngành, các đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông và các địa phương

2021-2025

 

3

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về phát triển du lịch trong xã hội, quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Nam đến du khách trong và ngoài nước

Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2021-2025

 

IV

Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch

1

Xây dựng Phương án phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành, địa phương liên quan

2022

 

2

Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu đền tháp Mỹ Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

UBND huyện Duy Xuyên

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2023

 

3

Xây dựng Đề án hỗ trợ một số điểm du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2022

 

4

Xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành du lịch Hội An giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030

UBND thành phố Hội

An

Các Sở, ngành liên quan

2021

 

5

Triển khai thực hiện Đề án quản lý và khai thác các bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển

Sở Tài chính

2021-2025

 

6

Xây dựng Đề án đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2024

 

7

Xây dựng Đề án phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2030

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở NN&PTNT, các Sở, ngành, địa phương liên quan

2022

Sau khi TW ban hành Chương trình phát triển du lịch gắn với nông thôn mới

8

Xây dựng Đề án định hướng đầu tư, phát triển Cù Lao Chàm trở thành Khu du lịch quốc gia theo định hướng phát triển bền vững

UBND thành phố Hội An

Các Sở, ngành liên quan

2022

 

9

Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng dọc sông Thu Bồn

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2021-2025

 

10

Lập quy hoạch xây dựng cảnh quan ven sông Cổ Cò và quy hoạch xây dựng dọc sông Trường Giang

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2022

Đã được giao nhiệm vụ tại QĐ số 1970/QĐ-UBND ngày 15/7/2021

11

Lập dự án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các khu vực dân cư ven biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2023

 

12

Ưu tiên nguồn lực đầu tư công cho phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch để hình thành các sản phẩm, dịch vụ du lịch đẳng cấp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan

2022-2025

 

13

Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2022-2025

 

14

Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch giai đoạn 2022 – 2025 (đặc biệt ưu tiên thu hút các đơ con vị có thương hiệu du lịch lớn trong nước và trên thế giới)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2022

 

15

Đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2022

 

V

Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ

1

Xây dựng Đề án phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2023

 

2

Xây dựng và thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế đêm”

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2022-2025

 

3

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển một số điểm du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2022-2025

 

4

Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch xanh tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp

2021-2025

 

5

Hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch công nghiệp; du lịch chăm sóc sức khỏe; phát triển các loại hình du lịch thể thao có tiềm năng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành liên quan, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp

2021-2025

 

6

Phối hợp với thành phố Đà Nẵng thúc đẩy khai thác tuyến du lịch đường thủy nội địa qua sông Cổ Cò

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Du lịch Đà Nẵng, các Sở, ngành liên quan, doanh nghiệp

2022-2025

 

7

Nâng cao chất lượng các sự kiện du lịch thường niên; cải tạo cảnh quan tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa, làng nghề…

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở, ngành liên quan

2021-2025

 

8

Nghiên cứu đầu tư phát triển ít nhất 01 sản phẩm du lịch mới/địa phương trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về đa dạng sinh học, cảnh quan và văn hóa đặc sắc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành liên quan; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp

2021-2025

 

9

Phục dựng, bảo tồn các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống để phục vụ phát triển du lịch như: bài chòi, hát bội, hát bả trạo, các lễ hội miền núi

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành liên quan

2021-2025

 

10

Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình khởi nghiệp du lịch

Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở, ngành, địa phương liên quan

2021-2025

 

11

Hình thành chuỗi các trung tâm sản phẩm quà lưu niệm du lịch và đặc sản của địa phương

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, các Sở, ngành, địa phương liên quan

2023

 

12

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1938/KH-UBND ngày 08/4/2021 về triển khai Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan

2021-2025

 

13

Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp

2021-2025

 

VI

Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, quảng bá và xúc tiến du lịch

1

Tổ chức điều tra, dự báo xác định đóng góp của ngành du lịch Quảng Nam vào GRDP của tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Thống kê, các Sở, ngành liên quan

2024

 

2

Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và dự báo tình hình, định hướng phát triển du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2023

 

3

Đăng cai tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế như: Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2023, Festival di sản Quảng Nam 2023…, các chương trình kích cầu du lịch, các hoạt động thu hút khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương liên quan

2022-2025

 

4

Triển khai các chiến dịch xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm phù hợp với xu hướng mới của thị trường; tập trung phát triển mạnh thị trường du lịch nội địa như: Tham gia các hội chợ du lịch, tổ chức sự kiện, hội thảo, đón các đoàn famtrip, presstrip, blogger.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, ngành, các đơn vị, địa phương liên quan

2021-2025

 

5

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch

2023

 

6

Thành lập Quỹ xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam

Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

Các Sở, ngành liên quan

2022

 

7

Đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ du khách tại khu vực phía Nam Quảng Nam và mở rộng các trạm thông tin du lịch tại sân bay Chu Lai, tại các khu, điểm du lịch trọng điểm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành liên quan

2023-2025

 

8

Đây mạnh hoạt động mô hình liên kết công – tư trong việc huy động nguồn lực xã hội để tăng cường đầu tư cho xúc tiến, quảng bá du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan

2021-2025

 

9

Lồng ghép nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch tại các chương trình làm việc với các đoàn công tác, gắn với hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại của tỉnh

Các Sở: VHTTDL, Ngoại vụ, Công Thương và Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

2021-2025

 

10

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động e-marketing, quảng bá, xúc tiến du lịch qua các phương tiện thông tin đại chúng (trên các tạp chí du lịch, thực hiện các phóng sự truyền hình, phim du lịch…) và trên các cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội: facebook, instagram, tiktok, youtube, zalo…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

2021-2025

 

11

Xây dựng các pano quảng bá du lịch Quảng Nam tại các đầu mối giao thông trọng điểm và các khu vực cửa khẩu: Lao Bảo (Quảng Trị), Móng Cái (Quảng Ninh), cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Oọc (tỉnh Sêkong, Lào); tại khu di sản văn hóa Vatphou (tỉnh Chămpasak, Lào), Siêm Riệp (Campuchia), Băng Cốc (Thái Lan).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

2022 -2025

 

12

Xây dựng Kế hoạch tổ chức các sự kiện/chương trình giao lưu, kết nối với các địa phương nước ngoài đã ký kết quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh để liên kết phát triển du lịch sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế như: Nagasaki (Nhật Bản), Osan (Hàn Quốc), Ubon Ratchathani (Thái Lan), Kinokawa (Nhật Bản)

Sở Ngoại vụ

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan

2022-2025

 

VII

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch

1

Triển khai Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Du lịch/Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố liên quan

2021-2025

 

2

Triển khai liên kết phát triển du lịch Quảng Nam – Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế – Quảng Bình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Du lịch/Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố liên quan

2021-2025

 

3

Tham mưu ký kết và triển khai Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Nam và các hãng hàng không

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

2021-2025

 

4

Nghiên cứu liên kết với các nước Lào, Thái Lan khai thác tuyến hành lang kinh tế Đông- Tây và thúc đẩy thu hút khách du lịch thông qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) – Đắc Tà Ọoc (tỉnh Sê Kông, Lào)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành liên quan

2023

 

5

Nghiên cứu liên kết, hợp tác với các tỉnh Tây Nguyên; các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch: Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành liên quan

2022-2025

 

6

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết trong văn bản hợp tác với các địa phương, đối tác trong nước và ngoài nước trên các lĩnh vực liên quan phục vụ phát triển du lịch; thực hiện có hiệu quả các biên bản hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trong tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021-2025

 

7

Xây dựng Kế hoạch liên kết phát triển du lịch Tam Kỳ – Phú Ninh – Núi Thành đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành

2022

 

8

Tranh thủ nguồn lực và sự hỗ trợ của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; Văn phòng đại diện du lịch các nước tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế như ILO, JICA, FIDR, EU, SSTP…; các Hội Việt kiều ở nước ngoài, hội du học sinh để tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch, nghiên cứu thị trường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ

Các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan

2021-2025

 

VIII

Phát triển nguồn nhân lực du lịch

1

Xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan

2022

 

2

Tạo điều kiện bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ngoại ngữ, tin học… cho đội ngũ CB, CC, VC ngành du lịch đảm bảo số lượng, chất lượng

Sở Nội vụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan

2021-2025

 

3

Đẩy mạnh liên kết, đa dạng các hình thức đào tạo, ký kết hợp tác với doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra về đào tạo, tăng thời lượng thực hành, liên kết đưa sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp

Các cơ sở đào tạo du lịch, các doanh nghiệp du lịch

Các Sở, ngành liên quan, Hiệp hội Du lịch

2022-2025

 

4

Tập huấn, bồi dưỡng, chú trọng nâng cao năng lực gồm kiến thức, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng lao động trực tiếp phục vụ du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội Du lịch, Doanh nghiệp

2021-2025

 

IX

Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số lĩnh vực du lịch

1

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 về chương trình chuyển đổi số du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp

2021-2025

 

2

Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng các hình thức thanh toán điện tử, hướng đến giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2022-2025

 

3

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở du lịch khai thác, phát triển các nền tảng OTA (đại lý du lịch trực tuyến); khuyến khích các mô hình kinh doanh mới phát triển du lịch trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp

2021-2025

 

4

Nghiên cứu triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh vào công tác thống kê du lịch, quản lý khách du lịch, vé tham quan điện tử và hoạt động du lịch; ứng dụng công nghệ số trong phòng, chống dịch bệnh đối với ngành du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành, địa phương liên quan

2021-2023

 

5

Triển khai Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan

2021-2024

 

X

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

1

Nghiên cứu giải pháp xây dựng Đề án cơ chế chính sách đặc thù để bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị sẵn có của Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An

UBND thành phố Hội

An

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2023

 

2

Đề xuất ban hành và triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cộng đồng, người dân tham gia kinh doanh du lịch vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2022 – 2023

 

3

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ- HĐND ngày 19/4/2021 về ‘ Quy định tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ, phục hồi phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hội An

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

2021

 

4

Thúc đẩy phát triển các mô hình quản trị tích hợp các khu vực công và tư nhân, cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch bền vững

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

2021-2025

 

5

Thực hiện công tác cải cách hành chính thông thoáng nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược

Các Sở, ban, ngành, địa phương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021-2025

 

6

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch tiếp thu công nghệ mới, kỹ năng số và tiếp cận tài chính…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp

2021-2025

 

7

Hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch xây dựng quan hệ hợp tác với Hội nghề nghiệp các nước là thị trường trọng điểm, tiềm năng của du lịch Quảng Nam để khai thác hiệu quả các nguồn khách

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp

2022-2025

 

XI

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn và hấp dẫn

1

Tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định về ủy quyền quản lý cơ sở lưu trú du lịch

UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, đơn vị liên quan

2024

 

2

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hỗ trợ du khách

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021-2025

 

3

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5970/KH-UBND ngày 07/10/2019 về nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp

2021-2025

 

4

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú, quản lý lữ hành, hướng dẫn viên, khu, điểm du lịch, phát triển tài nguyên du lịch… (đi thực tế nắm tình hình, điều tra, khảo sát…).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp

2021-2025

 

5

Triển khai và đẩy mạnh tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp

2021-2025

 

6

Định kỳ hằng năm tổ chức Hội nghị doanh nghiệp du lịch để trao đổi, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp

2021-2025

 

7

Xây dựng Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch

Công an tỉnh

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

2022

 

               

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top