Mobile Menu

Quyết định 2602/QĐ-BCT 2021 ban hành Khung giá phát điện

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số hiệu:
2602/QĐ-BCT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
18/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Điện lực
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đặng Hoàng An
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
_________

Số: 2602/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành khung giá phát điện năm 2021

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện;

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT, Thông tư số 57/2014/TT-BCT;

Căn cứ Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành khung giá phát điện năm 2021 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện.

Điều 2. Căn cứ khung giá phát điện quy định tại Điều 1 Quyết định này và chi tiết thông số nhiên liệu sử dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Thanh tra Bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giám đốc các đơn vị phát điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như khoản 2 Điều 3;

Bộ trưởng (để b/c);

– Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Hoàng An

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2602/QĐ-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

1. Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than quy định như sau:

Nhà máy điện chuẩn

Công suất tinh (MW)

Mức trần (đồng/kWh)

Than nhập khẩu

2×600 MW

1.237,33

 

 

Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện năm 2021 :

Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85%: 2.279,14 kcal/kWh (công suất tinh 2x600MW).

Nhiệt trị than (HHV): 5.620 kcal/kg.

Giá than (chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển): 996.602,4 đồng/tấn (than nhập khẩu).

Tỷ giá đồng/USD: 23.220.

2. Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thuỷ điện là 1.110 đồng/kWh./.

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top