Mobile Menu

Quyết định 2637/QĐ-UBND Bình Thuận 2021 Danh mục TTHC sửa đổi và bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Số hiệu:
2637/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
07/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng , Doanh nghiệp , Hành chính
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Tuấn Phong
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

__________

Số: 2637/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Bình Thuận, ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10/12/2019 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 883/TTr-STC ngày 24/9/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Cục KSTTHC (VPCP);

Sở TT&TT (cập nhật PM);

Sở Nội vụ (Phòng CCHC theo dõi);

Trung tâm HCC tỉnh;

Lưu: VT, NCKSTTHC Lam

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

________________

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (02 TTHC)

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Mức độ DVC

BCCI

1

1.007616

Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Không quy định

2

–  Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh (Quầy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tài chính).

–   Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tài chính.

Không

– Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc Hội;

– Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.

2

1.007621

Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Không quy định

2

–  Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh (Quầy Sở Tài chính).

–   Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính.

Không

– Quyết định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

– Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ (03 TTHC)

 

TT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Ghi chú

1

BTC-BTN-287109

Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bãi bỏ theo Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10/12/2019 của Bộ Tài chính

2

BTC-BTN-287105

Thủ tục Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

BTC-BTN-287106

Thủ tục Phê duyệt phương án cổ phần hoá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top