Mobile Menu

Quyết định 2683/QÐ-BVHTTDL 2021 kế hoạch tổ chức Hội thảo Giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu:
2683/QÐ-BVHTTDL
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
21/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Tài nguyên-Môi trường , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Hoàng Đạo Cương
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2683/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học: “Giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3929/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bố kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 110/ĐHVH HCM ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức Hội thảo khoa học và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học: “Giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

1. Đơn vị chủ trì tổ chức: Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

2. Thời gian: Ngày 08 tháng 12 năm 2021.

3. Hình thức tổ chức:

Trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh;

Trực tuyến trên nền tảng Webinar.

4. Kinh phí thực hiện: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng), từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

5. Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, căn cứ mục tiêu, nội dung, tiến độ, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng (để báo cáo);

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;

Lưu: VT, KHCNMT, TX.10.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thảo khoa học: Giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(Kèm theo Quyết định số: 2683/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ: Tổ chức Hội thảo khoa học: “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

2. Thời gian: Ngày 08 tháng 12 năm 2021.

3. Hình thức tổ chức:

Trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh;

Trực tuyến trên nền tảng Webinar.

4. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

II. SỰ CẦN THIẾT

Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt. Mỗi năm lượng chất thải nhựa sử dụng một lần do con người thải ra trên phạm vi toàn cầu đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất, trong đó 13 triệu tấn chất thải nhựa sử dụng một lần đổ ra đại dương. Việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần khó phân hủy nhất là túi nylon, ly nhựa, ống hút nhựa… đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là rác thải từ sản phẩm nhựa dùng một lần là vấn đề thực sự đáng báo động, đã, đang và sẽ gây thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái ở nước ta.

Nhận thức được vai trò trong giải quyết cuộc khủng hoảng chất thải nhựa toàn cầu, năm 2017, Việt Nam chính thức gia nhập danh sách 127 quốc gia thông qua Nghị quyết Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc về chất thải nhựa và vi nhựa đại dương. Năm 2018, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức ở Canada, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã cam kết hành động cũng như kêu gọi hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển. Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có “Thư ngỏ” kêu gọi chung tay hành động chống rác thải nhựa phát động phong trào chống chất thải nhựa trên toàn quốc, nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và các cá nhân đã có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả để chống, giảm thiểu chất thải nhựa. Cùng với cả nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều hoạt động hưởng ứng như: Ban hành các văn bản về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, tập trung vào những nội dung: hạn chế sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, tại các khu, điểm du lịch; thay đổi thói quen sử dụng, khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, túi ni lông tại cộng đồng dân cư; xây dựng hương ước, quy ước lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa; phát huy vai trò tích cực của cộng đồng trong việc thu gom, phân rác tại nguồn, khuyến khích sử dụng túi đựng nhiều lần, các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân và du khách hạn chế sử dụng túi ni lông, hướng dẫn phân loại rác thải nhựa, bỏ rác đúng nơi quy định; bố trí thùng rác thuận tiện, có bảng hướng dẫn phân loại rác tại các di tích, khu điểm du lịch, tổ chức lễ hội;

Hưởng ứng phong trào chống chất thải nhựa trên toàn quốc của Chính phủ, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) các cơ quan, tổ chức quản lý đã thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chống chất thải nhựa triển khai tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, “nói không với rác thải nhựa”. Các công tác tuyên truyền vận động giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa ở các điểm du lịch, khu di tích và lễ hội cũng được các địa phương vùng ĐBSCL thực hiện và đạt được những kết quả trong thực tế. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa sử dụng một lần ở các khu di tích, sau khi các lễ hội diễn ra. Các hoạt động tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL chưa thật sự mạnh mẽ và thu hút. Với thực trạng đó, nhằm đẩy mạnh chất lượng và hiệu quả việc giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa, sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường của vùng ĐBSCL tại các khu di tích và lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long” là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với Biến đổi khí hậu;

Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12′ năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;

Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Quyết định số 3929/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021.

IV. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

4.1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Nâng cao hiệu quả việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL.

b) Mục tiêu cụ thể:

Đánh giá khái quát hiện trạng việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL trong những năm qua;

Đề xuất giải pháp về giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL.

4.2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội thảo khoa học: Giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long” phải đảm bảo nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Có sự phối hợp tham gia của chuyên gia khoa học, cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch cho vùng ĐBSCL;

Đại biểu tham dự đúng thành phần;

Hội thảo đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả;

Có kết quả được ứng dụng thực tế trong vấn đề Giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL.

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid -19 theo yêu cầu của Chính phủ và các địa phương;

V. NỘI DUNG

Mục đích của hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia khoa học, các nhà quản lý, đại diện các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch, đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, thể thao và du lịch vùng ĐBSCL trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm, chia sẻ hiện trạng, những khó khăn hạn chế và đề xuất các giải pháp trong việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL. Hội thảo tập trung vào những nội dung trọng tâm sau đây:

Thực trạng về việc sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL;

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL;

Yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ quản lý, người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL;

Vai trò của các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo đối với việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL hiện nay;

Vai trò của cộng đồng địa phương với việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL hiện nay;

Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và các địa phương trong cả nước đối với việc triển khai, thực hiện việc giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội;

Đề xuất, kiến nghị các giải pháp giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng ĐBSCL.

VI. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của 120 đại biểu, trong đó số đại biểu tham dự trực tiếp không quá 70 người, với các thành phần như sau:

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Đại điện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Đại điện Vụ Đào tạo – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Đại diện cơ quan quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tại vùng ĐBSCL;

Đại điện các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch cho vùng ĐBSCL;

Các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, quản lý và những người quan tâm.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký

Giao Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban Tổ chức,

Ban Biên tập nội dung kỷ yếu hội thảo và Tổ thư ký Hội thảo khoa học.

7.2. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ

TT

Nội dung

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng Kế hoạch và lập dự toán trình phê duyệt

Tháng 9-10/2021

2

Liên hệ chuyên gia viết và nhận báo cáo tham luận

Tháng 10-11/2021

3

Thiết kế maket và in ấn kỷ yếu hội thảo

Tháng 11/2021

4

Thiết kế, in ấn backdrop

Tháng 11/2021

5

Gửi Giấy mời đại biểu và xác nhận số lượng

Tháng 11/2021

6

Tổ chức Hội thảo

Tháng 12/2021

7

Tổng kết đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện

Tháng 12/2021

8

Quyết toán

Tháng 12/2021

 

7.3. Thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

a) Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh:

– Xây dựng Kế hoạch trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; lập dự toán tổ chức Hội thảo khoa học, quyết toán nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành;

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Biên tập nội dung kỷ yếu, Tổ thư ký Hội thảo khoa học;

Xây dựng nội dung chương trình và tổ chức hội thảo; đồng thời chủ trì, điều hành, tổng kết kết quả Hội thảo khoa học;

Đặt bài tham luận một số chuyên gia; In ấn kỷ yếu Hội thảo khoa học;

Lập danh sách khách mời; Gửi giấy mời đại biểu;

Chuẩn bị nền tảng trực tuyến và hướng dẫn đối với các đại biểu tham gia họp bằng trực tuyến;

Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nếu có);

Thiết kế market, backdrop, bandroll Hội thảo khoa học;

Đón tiếp đại biểu; Đưa tin, chụp ảnh tư liệu về Hội thảo khoa học;

Đăng tải tin, bài viết, hình ảnh liên quan đến Hội thảo khoa học, gửi Kỷ yếu Hội thảo tới các cơ quan có liên quan.

b) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường:

Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học;

Kiểm tra, tham dự trực tiếp Hội thảo khoa học nếu điều kiện cho phép.

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Hội thảo khoa học là: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (dự toán chi tiết kèm theo Kế hoạch này).

Kinh phí tham dự Hội thảo khoa học của đại biểu hưởng lương ngân sách sự nghiệp thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học: Giảm thiểu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường sản phẩm thân thiện với môi trường tại các di tích và lễ hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long””. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ mục tiêu, nội dung, phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ./.

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top