LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 2686/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành ngày 16/07/2014

Quyết định 2686/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành ngày 16/07/2014
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành:
Loại văn bản:
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

Số: 2686/QĐ-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 25/2014/TT-BQP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; THÔNG TƯ SỐ 38/2014/TT-BQP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG; CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; THÔNG TƯ SỐ 40/2014/TT-BQP NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG QUY ĐỊNH MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

—————————-

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 25/2014/TT-BQP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định tiêu chuẩn Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Thông tư số 40/2014/TT-BQP ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, bổ sung nơi nhận:

– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp.

– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Công báo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch HĐGDQPANTW;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư, VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
– TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các đầu mối trực thuộc BQP;
– Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành TW;
– BTLTPHCM, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng BTTM, Cục Dân quân tự vệ/BTTM;
– Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
– Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, PC, NCTH; Thông.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Thiếu tướng Vũ Văn Hiển

 

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account