Mobile Menu

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND Lai Châu bãi bỏ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Số hiệu:
27/2021/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
29/07/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Vi phạm hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Trần Tiến Dũng
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

__________

Số: 27/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________

Lai Châu, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2015/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2015 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BCA ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ LĐ TBXH; Bộ Công an; Bộ Y tế;
– Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– UBND các xã, phường, thị trấn;
– Báo Lai Châu, Đài PTTH Lai Châu;
– Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh;
– Lưu: VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top