Quyết định 2962/QĐ-UBND Vũng Tàu 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

__________

Số: 2962/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Tờ trình số 29/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được công bố tại Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 6 tháng 05 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng (Đính kèm Danh mục thủ tục hành chính).

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của đơn vị mình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định và Danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn và http: //dichvucong.baria-vungtau. gov.vn

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

Cục KSTTHC – Văn phòng Chính phủ (b/c);

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;

CT, các PCT.UBND tỉnh;

Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh; Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh;

Lưu: VT, NC7.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn

 

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (HỘ KINH DOANH) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

_______________

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính cũ

Tên thủ tục hành chính mới

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

1

1.001612

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

*   Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 )), trừ các ngày nghỉ theo quy định.

– Sáng thứ 7 đối với Tp. Bà Rịa; TP. Vũng Tàu; Phú Mỹ.

* Thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc , kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ được nộp theo các phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp;

– Qua đường bưu điện;

100.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

– Luật Doanh nghiệp số

59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14);

–   Nghị định số

01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

–    Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2

2.000720

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

* Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 )), trừ các ngày nghỉ theo quy định.

– Sáng thứ 7 đối với Tp. Bà Rịa; TP. Vũng Tàu; Phú Mỹ.

* Thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ được nộp theo các phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp;

– Qua đường bưu điện;

20.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

– Luật Doanh nghiệp số

59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14);

–   Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

–    Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Quy định mức thu, nộp , quản lý và sử dụng phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3

1.001570

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

* Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 )), trừ các ngày nghỉ theo quy định.

–   Sáng thứ 7 đối với Tp. Bà Rịa; TP. Vũng Tàu; Phú Mỹ.

* Thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc , kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ được nộp theo các phương thức sau đây:

–  Nộp trực tiếp;

–  Qua đường bưu điện;

Miễn lệ phí

 

– Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14);

–   Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

–    Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Quy định mức thu, nộp , quản lý và sử dụng phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế , bãi bỏ , hủy bỏ , hủy công khai trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4

1.001266

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

* Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 )), trừ các ngày nghỉ theo quy định.

   Sáng thứ 7 đối với Tp. Bà Rịa; TP. Vũng Tàu; Phú Mỹ.

* Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ được nộp theo các phương thức sau đây:

–  Nộp trực tiếp;

–  Qua đường bưu điện;

Miễn lệ phí

 

– Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14);

–   Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

–    Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ , hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5

2.000575

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

* Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 )), trừ các ngày nghỉ theo quy định.

– Sáng thứ 7 đối với Tp. Bà Rịa; TP. Vũng Tàu; Phú Mỹ.

* Thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc , kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Hồ sơ được nộp theo các phương thức sau đây:

–  Nộp trực tiếp;

–  Qua đường bưu điện;

20.000
đồng/lần,
nộp tại
thời điểm
nộp hồ sơ
nếu đăng
ký trực
tiếp

 

– Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14);

–   Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

–    Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Nghị quyết số 69/2016/NQHĐND ngày 09/12/2016 Quy định mức thu nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v việc công bố thủ tục  hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi b, hủy b, hủy công khai trong lĩnh thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu .

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available