Mobile Menu

Quyết định 2971/QÐ-BVHTTDL 2021 tổ chức Diễn đàn Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu:
2971/QÐ-BVHTTDL
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
17/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đoàn Văn Việt
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2971/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Diễn đàn Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc năm 2021

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc năm 2021, với chủ đề: “Khai thác, sử dụng các tác phẩm không tìm kiếm được hoặc không xác định được chủ sở hữu quyền tác giả”.

Thời gian và địa điểm: ngày 30 tháng 11 năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại hai đầu cầu Hà Nội và Seoul.

Đại biểu tham dự:

Phía Hàn Quốc: Đại diện các cơ quan có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc và một số khách mời Hàn Quốc;

Phía Việt Nam: Đại diện các cơ quan có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc tổ chức Diễn đàn cần tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành.

Điều 2. Kinh phí:

Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc sẽ chi trả chi phí phiên dịch tiếng Việt- Hàn và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ Diễn đàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng (để báo cáo);

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt;

Lưu: VT, HTQT, VTA.6.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đoàn Văn Việt

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top