Mobile Menu

Quyết định 3003/QĐ-BGDĐT 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Cẩm nang pháp luật về ATGT và hướng dẫn giáo dục ATGT cho trẻ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu:
3003/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
29/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Giao thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Ngô Thị Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

Số: 3003/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Cẩm nang pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và tài liệu Hướng dẫn cha mẹ giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định cẩm nang pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và tài liệu Hướng dẫn cha mẹ giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non (Danh sách Hội đồng kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định tài liệu nêu trên đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng (để báo cáo);

Các Thứ trường (để phối hợp);

– Lưu: VT, GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        ______________

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Cẩm nang pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông và tài liệu Hướng dẫn cha mẹ giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non

(Kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_______________

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Ông Nguyễn Bá Minh

Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch

2

Óng Đặng Đức Minh

Viện Khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân

Phản biện 1

3

Bà Hoàng Thị Nho

Giảng viên, Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia

Phản biện 2

4

Bà Trịnh Thu Hà

Phó Chánh văn phòng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ủy viên

5

Bà Trương Thị Minh Phượng

Hiệu trưởng, Trường MNTH Hoa Thủy Tiên, Cầu Giấy

Ủy viên

6

Bà Đặng Thị Trang

Giáo viên, Trường Liên cấp Việt – Úc

Ủy viên

7

Bà Vũ Huyền Trinh

Chuyên viên, Vụ GDMN, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thư ký

 

(Danh sách gồm có 07 thành viên)

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top