Mobile Menu

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND Cà Mau bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định đảm bảo an toàn cho người canh giữ đáy hàng khơi

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Số hiệu:
34/2021/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
05/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Văn Sử
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

___________

Số: 34/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Cà Mau, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định đảm bảo an toàn cho người canh giữ đáy hàng khơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020;

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 472 /TTr-SNN ngày 19/10/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 28/2014/UBND ngày 11/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định đảm bảo an toàn cho người canh giữ đáy hàng khơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do bãi bỏ: Để thực hiện đúng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);

– CT, các PCT UBND tỉnh;

– Sở Tư pháp (tự kiểm tra);

– LĐVP UBND tỉnh;

– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

– Phòng NN-TN (K30);

– Lưu: VT, Ktr562/11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Văn Sử

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top